3. Một lối Huyền cơ khác được gọi là Huyền Bút.
ID026779 - Chương : 3. Một lối Huyền cơ khác được gọi là Huyền Bút. 🖶 Print this Chương
Phần : III. Huyền cơ
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3. Một lối Huyền cơ khác được gọi là Huyền Bút.

“Theo phương pháp nầy, người ta dùng một sợi chỉ buộc vào cây bút, treo lên đầu một cần trúc mà gốc cần trúc được buộc vào một nơi cố định, điều chỉnh cần trúc thế nào cho đầu cây bút vừa chấm vào mặt cát chứa trong một cái khay lớn. Phải sắp bày lễ phẩm đầy đủ như khi cầu Huyền Cơ, phải chọn nơi tinh khiết, thanh vắng và thành tâm cầu nguyện.

Khi có Tiên giáng vào bút, cây bút chuyển động viết chữ lên mặt cát, độc giả quì kế bên khay cát đọc chữ ấy cho người điển ký ghi chép, rồi khỏa bằng mặt cát trở lại để Tiên viết cho chữ khác. Chính điển của Thần Tiên trực tiếp viết ra chớ không qua trung gian của đồng tử, nên cầu theo lối Huyền Bút cũng rất huyền diệu như Huyền Cơ.”