1. Đồng tử là gì ?

Đồng tử là người Phò cơ, cũng gọi là Phò loan hay Đồng loan, vì Ngọc Cơ có chạm hình đầu chim loan nơi cần cơ, là người tiếp điển của các Đấng thiêng liêng để làm cho Ngọc Cơ chuyển động viết ra chữ bóng trên bàn cơ.

Khi cầu cơ thì có hai vị đồng tử ngồi hai bên Ngọc Cơ, hay tay của mỗi vị nâng Ngọc Cơ lên, chờ cho điển của một Đấng thiêng liêng giáng vào làm Ngọc Cơ chuyển động, cây cọ nơi đầu Ngọc Cơ viết ra chữ bóng trên bàn cơ.

Nếu phò Tiểu Ngọc Cơ thì gọi là người Phò cơ, không gọi là Phò loan vì Tiểu Ngọc Cơ không có chạm hình đầu chim loan.

Khi xưa, việc cầu cơ thỉnh Tiên phải dùng hai đứa trẻ nhỏ phò cơ, vì tư tưởng của trẻ nhỏ còn hồn nhiên trong sạch, nên có được thanh điển, mới dễ tiếp điển của các Đấng thiêng liêng, không gây ảnh hưởng hay làm xáo động tư tưởng của Đấng thiêng liêng. Do đó, hai vị Phò cơ được gọi là Đồng tử (Đồng là đứa trẻ nhỏ).

Ngày nay, người ta không dùng Đồng tử là những trẻ nhỏ phò cơ nữa, mà dùng người lớn tuổi, nhưng phải trường chay, tâm thanh tịnh, tinh thần tinh tấn, thì mới có thể tiếp điển của các Đấng thiêng liêng mà diễn ra trung thực.

Trong Đạo Cao Đài, nhiệm vụ Phò cơ dành riêng cho Thập nhị Thời Quân và những Chức sắc của Hiệp Thiên Đài.