2. Có mấy phẩm đồng tử phò loan ?
ID026782 - Chương : 2. Có mấy phẩm đồng tử phò loan ? 🖶 Print this Chương
Phần : IV. Đồng tử
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

2. Có mấy phẩm đồng tử phò loan ?

Ngày 25-11-Bính Dần (dl 29-12-1926), Đức Lý Thái Bạch giáng cơ dạy: Có 3 phẩm đồng tử phò loan.

Xin chép ra sau đây:

THÁI BẠCH KIM TINH

Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Cười . . . Hườn, nghe Lão:

Việc Cơ Bút, Hiền hữu tuy chưa rõ thấu huyền diệu cho trọn mặc dầu, chớ kỳ trung cũng đã hiểu biết chút đỉnh. Chẳng phải ai cầm cơ mà đều đặng huyền diệu hết.

Lão giải nghĩa: Có 3 phẩm đồng tử phò loan:

- Một là Giáng tâm.
- Hai là .
- Ba là Giáng thủ

Tây phương gọi là : Intuitif, Semi-intuitif, Automatique.

Thầy đã cho Hiền hữu chấp cơ một đôi khi quả có huyền diệu, nhưng mà có nhiều khi “Tà bổn thân” của Hiền hữu nó lại choán lấy hết Thiên ý mà dịch trật, vì vậy Hiền hữu nhiều phen thất chí, nhứt là khi thai bào con Hiền hữu, hiểu à!

Thầy dạy Hiền hữu cùng Phước Sanh chọn kẻ khác cầu Thầy, hầu truyền bá Đạo nơi tỉnh Biên Hòa, nghe à! THĂNG.

Cách giáng điển vào Đồng tử:

Tư tưởng của các Đấng thiêng liêng ở cõi Hư linh phát ra, theo lằn điển quang truyền đến các đồng tử, giống như tiếng nói của xướng ngôn viên đài phát thanh truyền đi theo lằn sóng điện đến các máy thâu thanh (radio).

Tùy theo đặc khiếu của đồng tử phò loan mà các Đấng sẽ giáng vào tâm hay giáng vào tay của đồng tử.

Nếu giáng vào tâm thì gọi là Giáng tâm, nếu giáng vào tay thì gọi là Giáng thủ.

- Nếu giáng vào tâm của đồng tử, người phò loan chưa viết ra nhưng thần trí dường như biết trước những điều sắp viết ra, tựa hồ như mình đặt để ra vậy.

- Nếu giáng thủ thì người phò loan như một cái máy, tay cứ chiều theo điển lực của các Đấng mà viết ra, chớ không hay biết điều gì hết.

Mỗi đàn cầu cơ phải có đủ 2 vị phò loan: một Âm một Dương, Âm Dương hiệp nhứt mới thấu đáo Càn Khôn. Người phò loan bên Hữu thuộc Âm, tiếp điển tư tưởng của các Đấng, rồi truyền qua người phò loan bên Tả thuộc Dương mà viết ra.