4. Phò loan tiền định.

Phò loan tiền định là những Đấng chơn linh cao trọng, lãnh lịnh nơi Ngọc Hư Cung, giáng trần để phò cơ cho Đức Chí Tôn khai đạo.

Đó là 15 Chức sắc cao cấp nhứt của Hiệp Thiên Đài gồm: Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và 12 vị Thời Quân. Ngày nay, 15 vị ấy đã làm xong phận sự nên đã qui Thiên tất cả.

Nhưng vấn đề Cơ Bút trong Đạo Cao Đài không thể thiếu được, bởi vì Giáo chủ của Đạo Cao Đài là Đức Chí Tôn vô hình, Giáo Tông là Đức Lý Thái Bạch vô hình, Đức Hộ Pháp đã trở về thiêng liêng vị nên cũng vô hình, nếu không Cơ Bút thì làm sao các Đấng ấy giáng cơ điều đình nền Đạo. Mà Cơ Bút là phần nhiệm đặc biệt của Hiệp Thiên Đài, cho nên chúng ta nghĩ rằng, nền Đạo Cao Đài là miên viễn, nên trong tương lai, Đức Chí Tôn sẽ lập một số vị Thời Quân mới, tiếp nối nhiệm vụ phò cơ nơi Hiệp Thiên Đài để Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng giáng cơ điều đình nền Đạo.

Trong Thánh Giáo Minh Thiện Đàn ở Phú Mỹ (Mỹ Tho), ngày 24-10-Nhâm Thân (dl 21-11-1932), Đức Lý Giáo Tông có giáng dạy về người phò loan:

“Vậy Lão nói cho khá nghe, (câu 31 trang 8 TNHT) nói về phận sự của kẻ phò loan là Tướng soái của Thầy.

Vậy chư Hiền hữu luận coi phần Tướng soái làm sao cho phải phép mà điều độ tam quân?

Khá luận cho Lão nghe, Lão bãi đàn, chờ chư nhu đáp rồi Lão sẽ cắt phận sự cho. Lão thăng điện.

TÁI CẦU:

LÝ GIÁO TÔNG

Nầy chư nhu, luận ấy hiệp nhằm đề, nhưng không đủ lý.

Nghe Lão phân cho rõ:

Phần Tướng soái phải có đủ 8 đức là: HẠNH, ĐỨC, TRÍ, LỰC, OAI, NGHIÊM, MINH, CHÁNH, mới là đủ phận.

Những Tướng soái mà không oai lịnh thì ba quân sợ giặc mà không phục, thì tất nhiên loạn hàng thất thứ; còn hiệu lịnh chẳng nghiêm thì ba quân sợ giặc mà không kiêng Tướng soái thì trăm trận trăm thua ...”