b). Thầy dạy Ngài Trương Hữu Đức chấp cơ.
ID026792 - Tiết : b). Thầy dạy Ngài Trương Hữu Đức chấp cơ. 🖶 Print this Tiết
Chương : 1. Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy Cơ Bút.
Phần : V. Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy Cơ Bút
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

b). Thầy dạy Ngài Trương Hữu Đức chấp cơ.

Ngày 29-1-Bính Dần (dl 13-3-1926).

Đức! Cái công quả của con là chấp cơ truyền Đạo. Nghe Thầy dạy điều thiếu sót.

Như trước khi muốn thủ cơ thì phải lo diệt trần, là đừng để vào trí của con một ý muốn riêng chi hết. Cầm cơ thì trí não thanh tịnh, đừng sắm sửa vào trí chi hết, vì là phần riêng của con thì Thầy lấy chi mà ứng vào đó cho đặng.

Con phải giữ trí tỉnh táo, khi cơ lên thì Thầy ứng câu gì vào trí, con viết ra câu ấy. Thầy giáng tâm của con. Như trí con choán hết ý tứ Thầy thì đâu đặng linh nghiệm.

Kỳ dư như: Cư, Tắc, Sang, . . . . thì Thầy giáng thủ, một đôi khi cũng giáng tâm.

Phải nhớ đặng chấp cơ mới linh nghiệm.

Nghe và tuân theo. THĂNG

(TNST, Q1, B25).