c). Thầy dạy về Thập nhị Thời Quân và Cơ Bút.
ID026793 - Tiết : c). Thầy dạy về Thập nhị Thời Quân và Cơ Bút. 🖶 Print this Tiết
Chương : 1. Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy Cơ Bút.
Phần : V. Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy Cơ Bút
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

c). Thầy dạy về Thập nhị Thời Quân và Cơ Bút.

“Nếu không phải mấy đứa phò loan của Thầy đã định thì Cơ Bút do nơi khác mà ra đều là không phải lời của Thầy nói.”

“Bực Chơn Thánh mà phải đọa trần, nếu không đủ tánh chất để dìu dẫn nhơn sanh thì cũng chưa xứng đáng cầm bút cho Thầy truyền Đạo.”