2. Thánh Ngôn của Đức Lý Đại Tiên dạy Cơ Bút.
ID026795 - Chương : 2. Thánh Ngôn của Đức Lý Đại Tiên dạy Cơ Bút. 🖶 Print this Chương
Phần : V. Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy Cơ Bút
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

2. Thánh Ngôn của Đức Lý Đại Tiên dạy Cơ Bút.

Ngày 13-12-Bính Dần (dl 16-1-1927)

Trong bài Thánh Ngôn Đức Lý Giáo Tông dạy cách dâng Tân Luật, có nói thêm về các vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài làm phò loan:

“Nhưng Lão dặn thêm một điều nầy là cả thảy mấy em chẳng phải phò loan đặng huyền diệu hết.

Như kể ra thì có 3 cặp mà thôi, còn các cặp khác phải cẩn thận cho lắm vì thần chúng nó không đủ trọn mà cầm tánh mạng nhơn sanh hay là ngăn ngừa tà ma quỉ mị xung nhập. Nghe à.”