1. Đức Chí Tôn.

Nhờ Cơ Bút, Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng giáng cơ tiên tri nhiều điều hệ trọng.

Đức Chí Tôn tiên tri: Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo Cao Đài, Hoa Kỳ sẽ lãnh trách nhiệm truyền giáo.

Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh thời Tý ngày 24-5-Mậu Tý (dl 30-6-1948):

Bần đạo nhớ khi lên mở Hội Thánh Ngoại Giáo trên Kim Biên, năm 1927, đặng truyền giáo, Đức Chí Tôn cho Bà Phối Sư Hương Lự của chúng ta được thông công cùng Ngài, nhờ nghe nhờ thấy đặng truyền Pháp cho Bần đạo.

Khi nọ, Đức Chí Tôn biểu Bần đạo lại kệ bàn viết có một dãy nhựt trình đặng rút ra hai tờ, Ngài lại dạy Chị chúng ta là Bà Phối Sư Bảy đứng bắt ấn, kế Bần đạo trải hai tờ Nhựt trình sau lưng mà Bà Chị vẫn không biết.

Tới lúc bắt ấn rồi, Bần đạo thưa: - Đã trải rồi.

Tức thì Bà Chị nhảy ngược lại, đạp hai tờ Nhựt trình.

Bần đạo không hiểu nghĩa gì. Đức Chí Tôn biểu coi hai chơn có đạp cái gì? Bần đạo coi chân trước, giở lên là hình Tưởng Giới Thạch, đạp ngay trên đầu; còn cẳng sau, Bần đạo biểu giở nhón lên coi thì thấy hình Roosevelt, quan Tổng Thống của nước Mỹ, đạp ngay ngực và miệng.

Đức Chí Tôn nói với Bần đạo rằng:

“- Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu.”

Ngày nay chúng ta đã thấy tưởng chừng như mấy vị phóng viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn của Đạo, đủ cả chi tiết, kinh luật đem về xứ để truyền bá, thì mấy vị nầy chẳng khác chi như Đức Tam Tạng ngày xưa đến Ấn Độ thỉnh Kinh.

Bần đạo dám chắc sự bí mật mà Bần đạo thấy Chí Tôn hành pháp buổi nọ đã kết liễu ngày hôm nay.

Ấy vậy, chúng ta phải chịu nhọc một chút đặng nghinh tiếp họ trong buổi lễ hôm nay.

Bần đạo tưởng khi những người có mặt ngồi tại đây hầu lễ nầy, biết chừng đâu cũng sẽ được hạnh phúc như đi truyền giáo bên Mỹ sau nầy mà chớ.

Bần đạo để lời cám ơn toàn cả nam nữ, và cái Bí Pháp ấy, chúng ta sẽ thấy Chí Tôn làm thành tướng trong thời gian ngắn ngủi sau đây.

 

2. Đức Lý Thái Bạch.

Đức Lý Thái Bạch tiên tri về các thành phố lớn của Việt Nam:

Tây Ninh, ngày 4-1-Đinh Mão (dl 5-2-1927)

THÁI BẠCH

Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh, hảo hội hiệp.

Thảm cho nhơn loại! Khổ cho nhơn loại!

Đời quá dữ, tội tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút.

Lão đã vì thương yêu nhơn sanh, hội mười ngày nơi Bạch Ngọc Kinh, cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên điều chẳng dễ chi sửa đặng.

Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau tới buổi bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng ôm lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu.

Chư đạo hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ không hồn, thấy càng thảm thiết!

Lão tưởng chẳng cần phải nói chi một nước nhỏ nhoi đã đặng danh Thánh Địa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội cho thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Huế, Hải Phòng, Hà Nội thay!

Thảm! Thảm! Thảm!

 

3. Thần Hoàng Mỹ Lộc.

Thần Hoàng Mỹ Lộc tiên tri Tận Thế:

“Từ thuở Ta vưng chiếu chỉ đến trấn nhậm nơi đây, Ta một tấm lòng lo cho lê thứ đặng an cư lạc nghiệp, thạnh vượng mùa màng; mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho chúng sanh nơi phần trách nhiệm.

Nay có lịnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho phép ta giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Đạo là quí trọng cho lê thứ hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định hơn mấy chục ngàn năm nay. Lê thứ nghe:

Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mười phần còn lại có một mà thôi.

Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái tưởng đến chăng?

Bởi thế nên Ngọc Đế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Độ đặng có cứu vớt chúng sanh, đương linh đinh nơi biển khổ.”

(TNHT 1-2 HN, B79)

 

4. Tôn Sơn Chơn Nhơn.

Tôn Sơn Chơn Nhơn tiên tri Nhựt – Hoa hiệp chủng tạo Tân thế giới, nước Nhựt sụp đổ.

Ngày 17-11-Bính Tý (dl 30-12-1936)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

TÔN SƠN CHƠN NHƠN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Một là chánh phủ Pháp với Đông dương nầy chẳng phải thật tâm trọng Đạo, cố ý giúp giùm, mà thật sự thì cho Đạo xuất dương nơi Trung huê đặng mai phục ẩn binh toan phương hãm hại . . . . .

Hai nữa là vì Thiên Thơ đã định Huê - Nhựt hiệp chủng. Hại nỗi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo Tân Thế giới cho Đức Chí Tôn, nên Ngọc Hư phải bảo trọng, không cho diệt chủng, duy chịu nạn diệt quốc mà thôi.

Trong thế kỷ 21, sẽ thấy tang điền Nhựt đảo biến nên thương hải Huê Triều. Ấy vậy, lúc phối hiệp dân sanh sẽ có lắm trường huyết chiến.

Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây sẽ có Nhựt Huê đại chiến.”

(TNST, Q.2, Bài 46).

 

5. Đức Chí Tôn ban cho vua Bảo Đại bài thi tiên tri.

Ngày 12-12-Đinh Hợi, Đức Chí Tôn giáng cơ, Đức Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan.

Đức Chí Tôn cho bài thi 8 câu, dặn rằng: Ông Nguyễn Bửu Tài viết bài thi ra chữ Nho, Bác sĩ Lê Văn Hoạch đem trao tận tay cho vua Bảo Đại (Nguyễn Vĩnh Thụy):

Thượng hạ nhị Thiên xử Địa huờn,
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang sơn.
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thơ định,
Đảnh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn.
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo,
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong.
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,
Văn hóa tương lai hiệp đại đồng.

 

6. Bài thi tiên tri của Đức Lý Giáo Tông.

Ngày 1-3-Mậu Tý (dl 9-4-1948).
Phò loan: Hộ Pháp – Khai Pháp.
Việt Thường hữu phúc xuất Thiên Quân,
Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam phương trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại Thu phân.

 

7. Thi vấn đáp của Bát Nương và Hộ Pháp.

Bát Nương hỏi Đức Hộ Pháp:

Dám hỏi Đại huynh rõ máy Trời,
Chừng nào ba lửa cháy ba nơi?
Năm sông đua chảy năm sông cạn?
Bảy núi nổi tan bảy núi dời?
Tận thế Long Hoa sao chẳng thấy?
Tai trời ngạt khí có hay thôi?
Rồng bay Ngựa chạy cho ai cỡi?
Đất dậy dường bao đổi xác trời.

Đức Hộ Pháp họa vận và trả lời:

Hành tàng hư thiệt tại Cha Trời,
Đông mậu năm hồ hỏa khắp nơi.
Châu Ngũ khí hòa tan ác nghiệt,
Thất Sơn dấy động Thất Sơn dời.
Thế tiêu Xuân Kỷ Long Hoa trổ,
Thưởng phạt cuối cùng Thánh đức thôi.
Long Mã ban vương tiêu trận kỵ,
Cù phi hải sụp lý thay trời.

 

8. Liễu Nhứt Chơn Nhơn.

Tiên tri của Liễu Nhứt Chơn Nhơn (Tôn Tẫn):

Đêm 5-7-Nhâm Thìn (dl 24-8-1952)
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.

LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN

Địa hoàng chuyển biến đổi dư đồ,
Diệt tận văn minh của Đạo Tô.
Phân đảnh Á Âu chia Bắc hải,
Lập triều Anh Mỹ đóng Tây đô.
Hoàng quyền nghiêng ngửa chia dân quốc,
Đế Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thắng bại một trường lưu huyết trận,
Thừa nguy Việt mới định xa thơ.

Chào chư Thánh, các em nam nữ.

Để tỏ một vài lời bí ẩn của cơ đời và lẽ Đạo, sau nầy sẽ đem ra bàn luận chơi.

Hiện giờ nầy, ván bài Việt Nam tới giai đoạn “Thừa nguy Việt mới định xa thơ” rồi đó, mà nó phải đi đến đường lối nào nói nghe thử?

Bạch: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đã luận biện thì luận, chớ có hỏi ra sao thì khó coi lắm.

Bạch: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đã đành, nhưng phải nói thử coi chớ.

Bạch: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chưa phải vậy đâu. Nói như thế nầy mới hợp pháp hóa: Phải có một trận thứ ba mà bao nhiêu cũng đem toàn lực ra Thái Bình Dương để kình địch, rồi 24 giờ mới ngã ngũ ra sao, chờ kết luận.

Nếu đánh Nga thì còn ngăn biển Bắc Hải, còn đánh Mỹ thì có Đại Tây Dương, còn đánh Anh thì có biển Manche, còn chú Lùn thuộc về Đông Á.

Chừng ấy Thái Bình Dương là cơ khí chận đường tiến thối của các cường quốc mặc sức tranh hùng. Khi binh kiệt thì chỉ cậy nơi vùng Đông Á tiếp cứu. Cười . . . . tiếp lương.

Chừng ấy ai đói khát phải quị lụy, mình làm nghĩa. Còn bên ấy lại do nguyên tử, khinh khí thì còn đâu chi độ binh nhung.

Chỉ còn Đông Á là tránh nạn ấy được do có Thái Bình Dương ngăn hộ nên mới ra tay tế độ, là “Thừa nguy Việt mới định xa thơ” là lúc nầy gần rồi.

Thôi, nói ít vậy. Kiếu. THĂNG.

 

9. Thanh Sơn Đạo Sĩ.

Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ tiên tri:

Chừng nào chi Pháp đã ra đi,
Là lúc Đạo Trời gặp vận suy.
Chức sắc chuộng quyền hơn chuộng Đạo,
Nhơn sanh lo cốt chẳng lo bì.
Mão cao dễ rớt nên thành nhát,
Cổ ngắn khôn kêu phải hóa lì.
Khảo thí lọc lừa trường hắc bạch,
Chung lo hiệp sức thoát cơn nguy.
THANH SƠN ĐẠO SĨ.

 

10. Ông Trương Định.

Ông Trương Định giáng cơ tiên tri: Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu sẽ bị chết thảm.

Tối 29-4-Quí Mão (dl 22-5-1963), vài cựu sĩ quan Liên Minh lén họp nhau cầu cơ hỏi các Đấng thiêng liêng về vụ Phật tử ở Huế nổi lên chống Ngô Đình Diệm, họ họp nhau tại nhà một cựu sĩ quan Cao Đài ở Ngã tư Ao Hồ.

Ông Trương Định, một nhà ái quốc chống Pháp thế kỷ 19, giáng cơ, khuyên họ không nên nhúng tay vào máu và cho bài thơ sau đây tiên tri về 2 anh em ông Diệm.

Bài thơ nầy bằng chữ Hán (hai em nhỏ học sinh ngồi làm đồng tử mù đặc chữ Nho):

Sơ nhất dương thời thế chuyển luân,
Ngọ hành mão đắc lục binh quân.
Ác nhân hạ mã bình minh nhị,
Tôn giáo an truyền đạo lý thuần.
Trương Định.

Viết xong một câu, ông Trương Định ngưng cơ chờ ông Phạm Tài Đoan đọc lại có đúng không, rồi ông mới viết tiếp.

CHÚ GIẢI:

Sơ nhất: là ngày mùng 1;

dương: là dương lịch;

luân: là bánh xe, biểu hiệu sự luân hồi của Phật giáo;

chuyển luân: chuyển bánh xe Phật giáo, nghĩa là làm cách mạng vì động cơ Phật giáo.

Ngọ hành: 12 giờ trưa khởi cuộc cách mạng.

Mão đắc: 6 giờ sáng thì cách mạng đắc thắng, thành công.

Lục binh quân: quân trên bộ, bộ binh.

Hạ mã: xuống ngựa, ý nói kẻ đang nắm quyền bị lật đổ;

bình minh nhị: sáng ngày mùng 2.

Thuần: không có gì pha trộn, ý khuyên tôn giáo không nên để chánh trị xen vào.

Giải nghĩa:

Ngày mùng 1 dương lịch, cách mạng bùng nổ, vì nguyên nhân Phật giáo.

Binh chủng lục quân đứng lên làm cách mạng, khởi cuộc từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng thành công.

Kẻ ác bị hạ bệ ngày mùng 2.

Tôn giáo muốn được an truyền thì phải thuần túy tôn giáo, không để chánh trị xen lẫn vào.

Ý nghĩa bài thơ tiên tri thật rõ ràng, không chút gì bí hiểm, khó hiểu, và cuộc cách mạng lật đổ Tổng Thống Diệm xảy ra đúng như đã tiên tri trước năm tháng: Trưa (ngọ hành), ngày mùng 1 Tây (sơ nhất dương thời) cuộc cách mạng bùng nổ, mà Phật giáo là cái ngòi (thế chuyển luân), 6 giờ sáng hôm sau ngày mùng 2 tuyên bố cách mạng thành công (mão đắc) và một lúc sau loan báo, hai anh em Diệm Nhu bị giết (Ác nhân hạ mã bình minh nhị). Lục quân binh cũng đúng vì chỉ có một mình binh chủng lục quân đứng lên lật đổ ông Diệm, còn hải quân và không quân đứng ngoài cuộc....

(Viết theo Hồi Ký của Lễ Sanh Phạm Tài Đoan)