1. Đức Chí Tôn.

Nhờ Cơ Bút, Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng giáng cơ tiên tri nhiều điều hệ trọng.

Đức Chí Tôn tiên tri: Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo Cao Đài, Hoa Kỳ sẽ lãnh trách nhiệm truyền giáo.

Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền Thánh thời Tý ngày 24-5-Mậu Tý (dl 30-6-1948):

Bần đạo nhớ khi lên mở Hội Thánh Ngoại Giáo trên Kim Biên, năm 1927, đặng truyền giáo, Đức Chí Tôn cho Bà Phối Sư Hương Lự của chúng ta được thông công cùng Ngài, nhờ nghe nhờ thấy đặng truyền Pháp cho Bần đạo.

Khi nọ, Đức Chí Tôn biểu Bần đạo lại kệ bàn viết có một dãy nhựt trình đặng rút ra hai tờ, Ngài lại dạy Chị chúng ta là Bà Phối Sư Bảy đứng bắt ấn, kế Bần đạo trải hai tờ Nhựt trình sau lưng mà Bà Chị vẫn không biết.

Tới lúc bắt ấn rồi, Bần đạo thưa: - Đã trải rồi.

Tức thì Bà Chị nhảy ngược lại, đạp hai tờ Nhựt trình.

Bần đạo không hiểu nghĩa gì. Đức Chí Tôn biểu coi hai chơn có đạp cái gì? Bần đạo coi chân trước, giở lên là hình Tưởng Giới Thạch, đạp ngay trên đầu; còn cẳng sau, Bần đạo biểu giở nhón lên coi thì thấy hình Roosevelt, quan Tổng Thống của nước Mỹ, đạp ngay ngực và miệng.

Đức Chí Tôn nói với Bần đạo rằng:

“- Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu.”

Ngày nay chúng ta đã thấy tưởng chừng như mấy vị phóng viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn của Đạo, đủ cả chi tiết, kinh luật đem về xứ để truyền bá, thì mấy vị nầy chẳng khác chi như Đức Tam Tạng ngày xưa đến Ấn Độ thỉnh Kinh.

Bần đạo dám chắc sự bí mật mà Bần đạo thấy Chí Tôn hành pháp buổi nọ đã kết liễu ngày hôm nay.

Ấy vậy, chúng ta phải chịu nhọc một chút đặng nghinh tiếp họ trong buổi lễ hôm nay.

Bần đạo tưởng khi những người có mặt ngồi tại đây hầu lễ nầy, biết chừng đâu cũng sẽ được hạnh phúc như đi truyền giáo bên Mỹ sau nầy mà chớ.

Bần đạo để lời cám ơn toàn cả nam nữ, và cái Bí Pháp ấy, chúng ta sẽ thấy Chí Tôn làm thành tướng trong thời gian ngắn ngủi sau đây.