4. Tôn Sơn Chơn Nhơn.

Tôn Sơn Chơn Nhơn tiên tri Nhựt – Hoa hiệp chủng tạo Tân thế giới, nước Nhựt sụp đổ.

Ngày 17-11-Bính Tý (dl 30-12-1936)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

TÔN SƠN CHƠN NHƠN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Một là chánh phủ Pháp với Đông dương nầy chẳng phải thật tâm trọng Đạo, cố ý giúp giùm, mà thật sự thì cho Đạo xuất dương nơi Trung huê đặng mai phục ẩn binh toan phương hãm hại . . . . .

Hai nữa là vì Thiên Thơ đã định Huê - Nhựt hiệp chủng. Hại nỗi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo Tân Thế giới cho Đức Chí Tôn, nên Ngọc Hư phải bảo trọng, không cho diệt chủng, duy chịu nạn diệt quốc mà thôi.

Trong thế kỷ 21, sẽ thấy tang điền Nhựt đảo biến nên thương hải Huê Triều. Ấy vậy, lúc phối hiệp dân sanh sẽ có lắm trường huyết chiến.

Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây sẽ có Nhựt Huê đại chiến.”

(TNST, Q.2, Bài 46).