6. Bài thi tiên tri của Đức Lý Giáo Tông.
ID026803 - Chương : 6. Bài thi tiên tri của Đức Lý Giáo Tông. 🖶 Print this Chương
Phần : VI. Cơ Bút tiên tri
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

6. Bài thi tiên tri của Đức Lý Giáo Tông.

Ngày 1-3-Mậu Tý (dl 9-4-1948).
Phò loan: Hộ Pháp – Khai Pháp.
Việt Thường hữu phúc xuất Thiên Quân,
Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam phương trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại Thu phân.