10. Ông Trương Định.

Ông Trương Định giáng cơ tiên tri: Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu sẽ bị chết thảm.

Tối 29-4-Quí Mão (dl 22-5-1963), vài cựu sĩ quan Liên Minh lén họp nhau cầu cơ hỏi các Đấng thiêng liêng về vụ Phật tử ở Huế nổi lên chống Ngô Đình Diệm, họ họp nhau tại nhà một cựu sĩ quan Cao Đài ở Ngã tư Ao Hồ.

Ông Trương Định, một nhà ái quốc chống Pháp thế kỷ 19, giáng cơ, khuyên họ không nên nhúng tay vào máu và cho bài thơ sau đây tiên tri về 2 anh em ông Diệm.

Bài thơ nầy bằng chữ Hán (hai em nhỏ học sinh ngồi làm đồng tử mù đặc chữ Nho):

Sơ nhất dương thời thế chuyển luân,
Ngọ hành mão đắc lục binh quân.
Ác nhân hạ mã bình minh nhị,
Tôn giáo an truyền đạo lý thuần.
Trương Định.

Viết xong một câu, ông Trương Định ngưng cơ chờ ông Phạm Tài Đoan đọc lại có đúng không, rồi ông mới viết tiếp.

CHÚ GIẢI:

Sơ nhất: là ngày mùng 1;

dương: là dương lịch;

luân: là bánh xe, biểu hiệu sự luân hồi của Phật giáo;

chuyển luân: chuyển bánh xe Phật giáo, nghĩa là làm cách mạng vì động cơ Phật giáo.

Ngọ hành: 12 giờ trưa khởi cuộc cách mạng.

Mão đắc: 6 giờ sáng thì cách mạng đắc thắng, thành công.

Lục binh quân: quân trên bộ, bộ binh.

Hạ mã: xuống ngựa, ý nói kẻ đang nắm quyền bị lật đổ;

bình minh nhị: sáng ngày mùng 2.

Thuần: không có gì pha trộn, ý khuyên tôn giáo không nên để chánh trị xen vào.

Giải nghĩa:

Ngày mùng 1 dương lịch, cách mạng bùng nổ, vì nguyên nhân Phật giáo.

Binh chủng lục quân đứng lên làm cách mạng, khởi cuộc từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng thành công.

Kẻ ác bị hạ bệ ngày mùng 2.

Tôn giáo muốn được an truyền thì phải thuần túy tôn giáo, không để chánh trị xen lẫn vào.

Ý nghĩa bài thơ tiên tri thật rõ ràng, không chút gì bí hiểm, khó hiểu, và cuộc cách mạng lật đổ Tổng Thống Diệm xảy ra đúng như đã tiên tri trước năm tháng: Trưa (ngọ hành), ngày mùng 1 Tây (sơ nhất dương thời) cuộc cách mạng bùng nổ, mà Phật giáo là cái ngòi (thế chuyển luân), 6 giờ sáng hôm sau ngày mùng 2 tuyên bố cách mạng thành công (mão đắc) và một lúc sau loan báo, hai anh em Diệm Nhu bị giết (Ác nhân hạ mã bình minh nhị). Lục quân binh cũng đúng vì chỉ có một mình binh chủng lục quân đứng lên lật đổ ông Diệm, còn hải quân và không quân đứng ngoài cuộc....

(Viết theo Hồi Ký của Lễ Sanh Phạm Tài Đoan)