VII. Các luật định về Cơ Bút
ID026808 - Phần : VII. Các luật định về Cơ Bút 🖶 Print this Phần
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

 

1. Cấm Cơ Bút Phổ Độ.

Cuối tháng 6 Đinh Mão (1927) Thầy ra lịnh ngưng hết Cơ Bút truyền Đạo, chỉ còn Cơ Bút tại Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, ngày 2-5-Đinh Mão (dl 1-6-1927), Đức Chí Tôn phán:

“Còn cuối kỳ tháng 6 đây thì Thầy phải ngưng hết Cơ Bút truyền Đạo.

Các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Đạo.

Nầy là mấy lời đinh ninh sau rốt, khá lưu tâm.

Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ theo nẻo thẳng đường ngay, bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quí báu đó....

Thầy ban ơn cho các con.”

Đức Chí Tôn cấm Cơ Bút phổ thông, có lẽ vì các lý do sau đây:

Đạo đã mở từ đầu năm Bính Dần, đến tháng 6 năm Đinh Mão là được 1 năm rưởi, Quỉ Vương sắp khởi lên khuấy phá nền Chơn Đạo của Đức Chí Tôn.

Sáu cặp cơ phổ độ của Hiệp Thiên Đài, theo lời của Đức Lý Giáo Tông, thì không phải tất cả đều phò loan huyền diệu hết, mà chỉ có 3 cặp cơ huyền diệu mà thôi. Quỉ Vương chỉ sợ 3 Ngài: Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Cao Thượng Sanh.

Sáu cặp cơ nầy do Đức Chí Tôn lập ra để phò loan tại 6 Đàn Cơ Phổ Độ, thâu nhận nhơn sanh vào Đạo.

Ngoài 6 Đàn Phổ Độ nầy, còn có nhiều đàn cơ khác của người ngoại Đạo lập ra để xin thuốc trị bịnh, hoặc để nói tiên tri về việc chánh trị, đôi khi cũng nói về đạo lý.

Đức Chí Tôn e ngại Quỉ Vương nhập vào các đàn cơ nầy phá khuấy, gây ra sự mê tín dị đoan hay lừa dối, làm mất đức tin của nhơn sanh.

Do đó, Đức Chí Tôn ra lịnh ngưng hết Cơ Bút truyền Đạo, hơn nữa, Tân Luật đã lập thành, các Chức sắc chỉ do theo đó mà truyền Đạo và thâu nhận tín đồ.

Cơ Bút chỉ còn tại Tòa Thánh Tây Ninh, để Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông và các Đấng thiêng liêng giáng cơ điều hành việc Đạo, phong thưởng Chức sắc, ban cho Tân Kinh và những Đạo Nghị Định thiết yếu, và dạy những điều quan trọng cho nền Đạo.

Sau đó, Hội Thánh cũng lập thành những điều lệ nghiêm nhặt để kiểm duyệt Cơ Bút, hầu tránh những điều tai hại có thể xảy ra.

 

2. Hội Thánh qui định về Cơ Bút của Hiệp Thiên Đài - Chương trình hành sự.

Ngày 17-12-Tân Mùi (dl 24-1-1932), các Chức sắc cao cấp của hai Đài: Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, họp lại lập thành các Qui luật về Cơ Bút trong Đạo, để thi hành cho khỏi có điều trắc trở.

Chương trình và các qui định về Cơ Bút chép như sau:

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH SỰ
của Hiệp Thiên Đài về Cơ Bút

Khoản thứ nhứt: Về Cơ Bút.

Phận sự hiện thời về Cơ Bút của Chức sắc Hiệp Thiên Đài theo lời giải của Hộ Pháp.

Buổi mới lập đạo, Thánh ý đã định giao trách nhiệm phò loan cho 4 cặp cơ và mỗi cặp đều có phận sự đặc biệt là:

- Cơ lập Đạo (Enseignements religieux)
- Cơ Pháp (Législation – Sacerdoce)
- Cơ Phổ Độ (Propagande de la Foi)
- Cơ Bí Pháp (Enseignements ésotériques)

1. Hộ Pháp và Thượng Phẩm là Cơ lập Đạo.

Tiên khởi Đức Chí Tôn đã dụng đặng rửa lỗi cho chúng sanh, xây nền Đạo, dựng Hội Thánh, lập Tân Luật và Pháp Chánh Truyền mà thể cho Thiên điều và Hiến pháp Thiên Đạo.

Khi Thượng Phẩm qui vị thì cơ Phong Thánh đã xong phận sự và nền Đạo cũng đã lập hoàn toàn thì Chức sắc phải chịu luật lệ công cử và duy có tuân y Pháp Chánh Truyền mà điều độ chúng sanh, Đạo hữu duy có tuân y Tân Luật đoạt lần phẩm vị. Cho nên về Cơ Bút thì cơ lập Đạo tức là Hộ Pháp và Thượng Phẩm đã trọn vẹn phận sự rồi.

2. Hậu và Đức là Cơ Pháp.

Chuyên về Hiến pháp của Đạo (Législation reigieuse). Hiến Pháp của Đạo là Tân Luật và Pháp Chánh Truyền thì không ai đặng phép canh cải thêm bớt mà Cơ Pháp không biết nhứt là không có Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài công đồng nhìn nhận, cũng như buổi lập luật, Thánh ý đã muốn cho cả Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài phải công đồng nhận chịu.

3. Mỹ Ngọc và Sang là Cơ Phổ độ để dẩn chúng sanh vào cửa Đạo.

4. Nghĩa và Tràng là Cơ Bí pháp của Đạo, nhưng hiện thời Tịnh Thất của Đạo chưa thành lập thì phận sự chưa đến.

Những lời chép trên đây là do theo lời Hộ Pháp giải.

Khoản thứ nhì: Kiểm duyệt

Thánh Ngôn cũ và làm Lịch sử của Đạo.

Hiệp Thiên Đài phải có một Ban Kiểm Duyệt để thâu hết về một mối các Thánh Ngôn từ ngày khai đạo đến giờ.

Cả Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải hành đạo do theo Thánh Ngôn kiểm duyệt rồi mà thôi.

Ban Kiểm duyệt Hiệp Thiên Đài phải lãnh phần làm lịch sử của Đạo.

Khoản thứ ba: Thể lệ chấp cơ và ban hành Thánh Ngôn.

Điều thứ nhứt: Mỗi khi Hội Thánh Cửu Trùng Đài muốn cầu Đức Chí Tôn thì phải viết tờ cho Hộ Pháp biết ý nguyện của mình về phận sự của cặp cơ nào.

Điều thứ nhì: Hộ Pháp sẽ tùy theo mà cho cặp cơ ấy hay, nghĩa là như cầu hỏi về luật pháp thì Hộ Pháp sẽ cho cặp cơ Hậu và Đức biết trước, v.v... đoạn trả lời cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài và định ngày giờ thỉnh cầu.

Điều thứ ba: Không được phép cầu nơi nào khác hơn là tại Bửu điện Hiệp Thiên Đài.

Điều thứ tư: Mỗi lần cầu, duy có Hộ Pháp và Giáo Tông đặng hầu đàn và một Chức sắc Hiệp Thiên Đài làm ký lục mà thôi, trừ ra khi nào giáng cơ dạy kêu ai thì người ấy mới được đến hầu.

Điều thứ năm: Chấp cơ rồi thì Hộ Pháp, Giáo Tông và 3 Chức sắc Hiệp Thiên Đài có tại đàn sẽ kiểm duyệt Thánh Ngôn liền, rồi giao cho Giáo Tông ban hành.

Điều thứ sáu: Trước khi ban hành, Giáo Tông phải để cho Ban Kiểm Duyệt Thánh Ngôn của Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài xem trước, như Bàn Kiểm Duyệt nầy xin ngưng ban hành thì Giáo Tông phải trả lại cho Hộ Pháp đặng định ngày cầu Đức Chí Tôn hỏi lại.

Chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài ký tên dưới đây đồng nhìn nhận Tờ Chương Trình hành đạo nầy và định:

Thứ nhứt: Tuyên bố Tờ Chương Trình nầy.

Thứ nhì: Ngày mùng 8 tháng Giêng tới đây là ngày cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài sẽ về Tòa Thánh mà tái thủ phận sự.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh
Ngày 24 tháng 1 năm 1932 (âl 17-12-Tân Mùi)
Ký tên:
Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC
Hiến Pháp Trương Hữu Đức
Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
Tiếp Pháp Trương Văn Tràng
Bảo Thế Lê Thiện Phước
Khai Thế Thái Văn Thâu
Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh
Tả Phan Quân MÙI
Thượng Đầu Sư Quyền Giáo Tông THƯỢNG TRUNG NHỰT
Thượng Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH
Thái Chánh Phối Sư THÁI THƠ THANH
Ngọc Chánh Phối Sư có xin kiếu.

 

3. Văn thơ và Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp.

Đức Hộ Pháp gởi văn thơ cho chư vị Thời Quân và Chức sắc Hiệp Thiên Đài về vấn đề Cơ Bút.

Văn Phòng ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
HỘ PHÁP (Nhị thập lục niên)
----- TÒA THÁNH TÂY NINH

Ngày 16-2-Tân Mão (dl 23-3-1951)

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Gởi cho cả Chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài

Cơ Bút là một cơ quan thuộc Huyền Linh Pháp nên vẫn là hư hư thiệt thiệt, vì bất kỳ mọi sự chi mà có tánh phàm của con người hùn vốn vào đó đều giả nhiều mà thiệt ít.

Cơ Bút đã đủ quyền lập Đạo đặng thì nó cũng đủ quyền diệt Đạo đặng.

Vì cớ mà Đức Chí Tôn đã cấm Cơ Bút Phổ Độ.

Một điều nguy hiểm nhứt là Cơ Bút có quyền phong cho một tên cùi phung ăn xin nơi giữa chợ ngồi địa vị Giáo Tông hay là Hộ Pháp đặng, thì ta là người giữ gìn chơn pháp lại càng phải oai nghiêm lắm lắm mới đặng.

Bần đạo đã xét nét cùng các Đấng và Thánh Lịnh số 6/PC thì làm cho chúng ta phải lưỡng lự.

Nếu dùng oai nghiêm mà trị giả dối đã đành, còn thoảng như rủi gặp thiệt, ta mới tính sao?

Bần đạo đã có giải rõ những đồng cốt là khí cụ có thể là của Trời dùng mà cũng có thể là của Quỉ hại. Đồng cốt giả, với Bần đạo, Bần đạo dám cho nó giả, vì cái giả của nó, Bần đạo sẽ có đủ phương làm ra có thiệt. Còn các bạn tu và em út ta nó có đặng như Bần đạo đâu mà Bần đạo dám cả gan để cho họ bị hại vì cái giả của đồng cốt.

Đã bàn luận xong cùng các Đấng, nên Bần đạo quyết định như vầy:

Y như Bần đạo đã định khi trước, là ai cũng đặng tự do dùng Cơ Bút mà học hỏi lấy mình mà thôi, còn cấm nhặt không đặng truyền bá.

Nếu bài cơ nào học tư mà truyền bá ra thì Quân Đội và Thánh Vệ sẽ bắt luôn người tuyên truyền và đồng tử mà giam lại đặng đợi Cơ Hiệp Thiên Đài định phân giả hay thiệt. Nếu giả thì người tuyên truyền và đồng tử sẽ bị giao cho quyền nhà binh dùng thế nào tùy ý, nghĩa là sung vào cơ quân vệ theo lính cho tới ngày nào tiên tri hay là huyền linh nói trong Cơ Bút thiệt hiện ra có thật đủ lẽ.

Một điều hại nhứt mà Cao Thượng Phẩm nói: - Không nên để cho mấy đứa nhỏ nó ra lịnh hay là dạy lại mình chớ!.

Bần đạo muốn hỏi rõ, phải nó làm cơ giả không? Thì người cười mà nói rằng: - Quả có phần giả của nó, dầu nó cố ý hay là vô tình cũng là đáng tội, Hộ Pháp để ý xét xem mấy bài văn sẽ thấy cái giả của chúng nó.

“Cơ Bút giả đã nhiều rồi, Hộ Pháp liệu lấy.” (Lời nầy của Đức Lý Giáo Tông).

Thi hành Chánh pháp cho nghiêm nhặt.

Bất kỳ Cơ Bút nào mà ra lịnh cầm quyền Hội Thánh, không có mặt đủ Thiên phong Nhị Hữu Hình Đài và nơi Cung Đạo Đền Thánh, xuất hiện thì ra lịnh bắt đồng tử và kẻ nghịch tuyên truyền giam lại, rồi đem ra Pháp Chánh kết án trục xuất ra khỏi Đạo.

Bảo Thế xem rồi lập Thánh Lịnh lại đưa cho Bần đạo ký.

Ký tên và đóng ấn: PHẠM CÔNG TẮC
Thông truyền cho cả mấy bạn Chức sắc Hiệp Thiên Đài: Thừa Sử, Truyền Trạng và Luật Sự tường tri.
KHAI PHÁP (ấn ký)
23-3-1951 (Tân Mão)

* * *

Văn Phòng ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
HỘ PHÁP (Nhị thập lục niên)
----- TÒA THÁNH TÂY NINH
Số: 21/TL

THÁNH LỊNH
HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng

.

Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,

Chiếu y Đạo Luật ngày 16-1-Mậu Dần (dl 15-2-1938) giao Quyền Thống Nhứt Chánh Trị Đạo cho Hộ Pháp nắm giữ cho tới ngày có Đầu Sư chánh vị,

Nghĩ vì Cơ Bút là một cơ quan thuộc về Huyền Linh Pháp nên vẫn là hư hư thiệt thiệt, vì bất kỳ mọi sự chi mà có tánh phàm của con người phối hợp vào đó đều giả nhiều mà thiệt ít,

Nghĩ vì Cơ Bút đã đủ quyền tạo Đạo đặng thì nó cũng đủ quyền diệt Đạo đặng, vì cớ mà Đức Chí Tôn đã cấm Cơ Phổ Độ,

Nghĩ vì Hộ Pháp đã khoan hồng, cho phép mỗi người được tự do dùng Cơ Bút để học hỏi riêng mà thôi, còn cấm nhặt không được truyền bá.

Nghĩ vì có nhiều người ở nhiều nơi không tuân hành y lịnh dạy, nên lúc sau nầy có Cơ Bút giả nảy sanh quá nhiều làm cho bổn đạo xao xuyến phân vân, e di hại cho toàn sanh chúng.

Nên:

THÁNH LỊNH

Điều thứ nhứt: Mỗi người trong bổn đạo được phép dùng Cơ Bút học hỏi riêng mà thôi, nhưng cấm bặt truyền bá ra ngoài.

Điều thứ nhì: Sự truyền bá ra ngoài có nghĩa là: Chép Thánh Giáo của người học hỏi riêng rồi phân phát ra cho người khác xem, hoặc tuân hành theo.

Điều thứ ba: Những vị nào phạm lịnh trên đây (Điều thứ nhứt và Điều thứ nhì) sẽ bị nghiêm trị như sau nầy:

1) Nếu bài Cơ Bút nào để học hỏi riêng mà truyền bá ra ngoài thì Quân Đội và Cơ Thánh Vệ truy nã người tuyên truyền và đồng tử, giam cả thảy lại cho tới khi có Cơ Bút của Hiệp Thiên Đài định phân thiệt giả.

2) Nếu giả thì người đồng tử và người tuyên truyền sẽ bị giao cho Quân Đội tùy ý xung vào cơ binh theo lính, hoặc vào Cơ Thánh Vệ cho tới ngày tiên tri hay huyền linh nói trong Cơ Bút ấy thật hiện ra có thật đủ lẽ.

Điều thứ tư: Bất kỳ Cơ Bút nào mà ra lịnh cho cầm quyền Hội Thánh, không có đủ mặt Thiên phong Nhị Hữu Hình Đài và nơi Cung Đạo Đền Thánh xuất hiện thì Hội Thánh liền ra lịnh bắt đồng tử và người tuyên truyền Cơ Bút ấy giam lại, rồi đưa nội vụ ra Pháp Chánh kết án trục xuất ra khỏi Đạo.

Điều thứ năm: Vị Bảo Thế Tổng Thơ Ký Chánh Trị Đạo, chư vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài, vị Khai Pháp Chưởng quản Bộ Pháp Chánh, chư vị Quyền Thái Chánh Phối Sư, Quyền Thượng Chánh Phối Sư, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Đạo Nhơn Chưởng quản Phước Thiện, Quyền Tổng Tư Lịnh Quân đội Cao Đài, Chỉ Huy Cơ Thánh Vệ, Khâm Thành Thánh Địa nam nữ, Nữ Chánh Phối Sư Hành chánh và Nữ Phối Sư Chưởng quản nữ phái Phước Thiện, các tư kỳ phận, lãnh thi hành Thánh Lịnh nầy.

Tòa Thánh, ngày 22-2-Tân Mão (dl 29-3-1951).
HỘ PHÁP
(ấn ký)

 

4. Thông tri của Ngài Hiến Pháp.

Ngày 2-6-Nhâm Tý (dl 12-7-1972), Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức cầm Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, ra THÔNG TRI số 196/QCQ/TT: Nhắc lại Thánh Lịnh số 21/TL ngày 22-2-Tân Mão (dl 29-3-1951) cấm truyền bá Cơ Bút học hỏi riêng.

Ngài Hiến Pháp nhấn mạnh: Chỉ có những Thánh giáo nào đã được Hội Thánh kiểm duyệt mới được phổ biến.

Văn Phòng ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
Quyền Chưởng Quản (Nhị thập thất niên)
Hiệp Thiên Đài TÒA THÁNH TÂY NINH
196/QCQ/TT

THÔNG TRI
HIẾN PHÁP
Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

Kính gởi: Hội Thánh Cửu Trùng Đài,
Hội Thánh Phước Thiện.
Chức sắc, Chức việc và toàn đạo lưỡng phái.

Kính chư Hiền hữu, chư Hiền muội.

Chiếu Thánh Lịnh số 21/TL ngày 22 tháng 2 Tân Mão (dl 29-3-1951), mỗi người trong bổn đạo được phép dùng Cơ Bút học hỏi riêng mà thôi, cấm nhặt truyền bá ra ngoài và định rõ hình phạt về tội vi phạm.

Nghĩ vì có một số người vô trách nhiệm, giả tạo ra một vài bài Thánh Giáo ở bên ngoài, cho là Thánh Giáo của Hiệp Thiên Đài cầu tại Giáo Tông Đường, để phổ biến khắp vùng Thánh địa và ở địa phương, làm tổn thương uy danh của Hội Thánh và có ý định mê hoặc bổn đạo hoặc làm điều bất chánh.

Kể từ đây, nếu bài Thánh Giáo nào ban hành mà không có Hội Thánh ấn ký hoặc Chức sắc hữu trách ký tên thì kể như vô hiệu lực, toàn đạo chẳng nên nghe và tuân theo.

Xin Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Phước Thiện phổ biến sâu rộng Thông Tri nầy cho toàn đạo đều hiểu biết.

Nay kính.
Tòa Thánh, ngày 2-6-Nhâm Tý (dl 12-7-1972).
HIẾN PHÁP Trương Hữu Đức

KẾT LUẬN:

Xin trích Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn trong quyển Thiên Đạo của Ngài Bảo Pháp làm kết luận:

“Nền Đạo sáng khai, Thầy tạm dùng Cơ Bút làm khuôn mẫu. Các con phải lãnh ảnh hưởng bên Hiệp Thiên Đài mà hành đạo.

Những sự lợi hại của Cơ Bút có hai đàng là:

Một là chánh đại quang minh giáo đạo, ấy là Thầy các con, là Tiên Cơ đó.

Hai là chỗ mê muội hữu vi hữu tướng để cho ác quỉ hung thần truyền thinh giáo đạo cho những đứa con không đủ đạo đức, tức là Tà Cơ và Nhơn Cơ vậy.”

“Thầy khuyên các con rán nhớ hai chữ “Chí Thành”, để dạ không không, đừng tính điều chi khác với hai chữ “Chí Thành”, vì hễ Tâm Chí Thành thì mới có cảm giác đặng. Mà cảm giác đặng thì mới có ứng hóa, hễ ứng hóa thì các con mỗi đứa đều đặng rõ thông mọi việc, ấy là rõ đặng Thiên Cơ phú thác cho một điểm linh quang. Điểm linh quang ấy vốn có tánh lương tri lương năng, chứng rõ đặng Thiên Cơ, ấy mới gọi rằng: Chơn Thật.

Các con đừng thầm tính rằng nên cầu Thầy cùng chư Phật Thánh Tiên mà nghe Thánh giáo dạy bảo cho rõ Thiên Cơ, ấy là ở trong đó có một cái lẽ đại hại ẩn vi, nó dìu dắt các con đi sai đường lạc ngả. Có phải vậy không các con?

Vì Cơ Bút là cơ quan rất tối cao tối trọng, vã lại Cơ Bút là cơ vận chuyển theo thời thế mà tấn hóa, dìu dắt các con chung hòa như một sợi dây để buộc đàng liên ái, đúng với luật thiên nhiên đó thôi.”

Người biết dùng Cơ Bút là biết phán đoán, người biết phán đoán tức là người không chịu làm nô lệ cho tư dục, thì Cơ Bút không còn tư tâm, tư phân, tư kiến, bài bác chỉ trích, nuôi nấng ác cảm, chia phe lập phái, người ấy sẽ là người sáng suốt, rọi đuốc quang minh mà dìu dẫn nhơn sanh đi từ bến mê qua bến giác.

Chừng đó, Cơ Bút sẽ là cái chìa khóa mở kho báu vô tận cho chúng sanh lạc hưởng.

Cơ Bút là một cái chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh, một cái chìa khóa mở kho bí mật của Trời Đất.

Thí dụ: Chúng ta nay là người đứng trước muôn ngàn cái hình vẽ, có nên nhìn miếng giấy rằn rực mà quên cái tinh thần, nét họa tuyệt sắc, cái màu thuốc sắc sảo của anh thợ khéo sao?

Người hành đạo cũng thế, có nên vì cái hình thức mà quên cái lý thâm uyên của Đại Đạo sao?