1. Cấm Cơ Bút Phổ Độ.

Cuối tháng 6 Đinh Mão (1927) Thầy ra lịnh ngưng hết Cơ Bút truyền Đạo, chỉ còn Cơ Bút tại Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, ngày 2-5-Đinh Mão (dl 1-6-1927), Đức Chí Tôn phán:

“Còn cuối kỳ tháng 6 đây thì Thầy phải ngưng hết Cơ Bút truyền Đạo.

Các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Đạo.

Nầy là mấy lời đinh ninh sau rốt, khá lưu tâm.

Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ theo nẻo thẳng đường ngay, bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quí báu đó....

Thầy ban ơn cho các con.”

Đức Chí Tôn cấm Cơ Bút phổ thông, có lẽ vì các lý do sau đây:

Đạo đã mở từ đầu năm Bính Dần, đến tháng 6 năm Đinh Mão là được 1 năm rưởi, Quỉ Vương sắp khởi lên khuấy phá nền Chơn Đạo của Đức Chí Tôn.

Sáu cặp cơ phổ độ của Hiệp Thiên Đài, theo lời của Đức Lý Giáo Tông, thì không phải tất cả đều phò loan huyền diệu hết, mà chỉ có 3 cặp cơ huyền diệu mà thôi. Quỉ Vương chỉ sợ 3 Ngài: Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Cao Thượng Sanh.

Sáu cặp cơ nầy do Đức Chí Tôn lập ra để phò loan tại 6 Đàn Cơ Phổ Độ, thâu nhận nhơn sanh vào Đạo.

Ngoài 6 Đàn Phổ Độ nầy, còn có nhiều đàn cơ khác của người ngoại Đạo lập ra để xin thuốc trị bịnh, hoặc để nói tiên tri về việc chánh trị, đôi khi cũng nói về đạo lý.

Đức Chí Tôn e ngại Quỉ Vương nhập vào các đàn cơ nầy phá khuấy, gây ra sự mê tín dị đoan hay lừa dối, làm mất đức tin của nhơn sanh.

Do đó, Đức Chí Tôn ra lịnh ngưng hết Cơ Bút truyền Đạo, hơn nữa, Tân Luật đã lập thành, các Chức sắc chỉ do theo đó mà truyền Đạo và thâu nhận tín đồ.

Cơ Bút chỉ còn tại Tòa Thánh Tây Ninh, để Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông và các Đấng thiêng liêng giáng cơ điều hành việc Đạo, phong thưởng Chức sắc, ban cho Tân Kinh và những Đạo Nghị Định thiết yếu, và dạy những điều quan trọng cho nền Đạo.

Sau đó, Hội Thánh cũng lập thành những điều lệ nghiêm nhặt để kiểm duyệt Cơ Bút, hầu tránh những điều tai hại có thể xảy ra.