2. Hội Thánh qui định về Cơ Bút của Hiệp Thiên Đài
ID026810 - Chương : 2. Hội Thánh qui định về Cơ Bút của Hiệp Thiên Đài 🖶 Print this Chương
Phần : VII. Các luật định về Cơ Bút
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

2. Hội Thánh qui định về Cơ Bút của Hiệp Thiên Đài - Chương trình hành sự.

Ngày 17-12-Tân Mùi (dl 24-1-1932), các Chức sắc cao cấp của hai Đài: Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, họp lại lập thành các Qui luật về Cơ Bút trong Đạo, để thi hành cho khỏi có điều trắc trở.

Chương trình và các qui định về Cơ Bút chép như sau:

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH SỰ
của Hiệp Thiên Đài về Cơ Bút

Khoản thứ nhứt: Về Cơ Bút.

Phận sự hiện thời về Cơ Bút của Chức sắc Hiệp Thiên Đài theo lời giải của Hộ Pháp.

Buổi mới lập đạo, Thánh ý đã định giao trách nhiệm phò loan cho 4 cặp cơ và mỗi cặp đều có phận sự đặc biệt là:

- Cơ lập Đạo (Enseignements religieux)
- Cơ Pháp (Législation – Sacerdoce)
- Cơ Phổ Độ (Propagande de la Foi)
- Cơ Bí Pháp (Enseignements ésotériques)

1. Hộ Pháp và Thượng Phẩm là Cơ lập Đạo.

Tiên khởi Đức Chí Tôn đã dụng đặng rửa lỗi cho chúng sanh, xây nền Đạo, dựng Hội Thánh, lập Tân Luật và Pháp Chánh Truyền mà thể cho Thiên điều và Hiến pháp Thiên Đạo.

Khi Thượng Phẩm qui vị thì cơ Phong Thánh đã xong phận sự và nền Đạo cũng đã lập hoàn toàn thì Chức sắc phải chịu luật lệ công cử và duy có tuân y Pháp Chánh Truyền mà điều độ chúng sanh, Đạo hữu duy có tuân y Tân Luật đoạt lần phẩm vị. Cho nên về Cơ Bút thì cơ lập Đạo tức là Hộ Pháp và Thượng Phẩm đã trọn vẹn phận sự rồi.

2. Hậu và Đức là Cơ Pháp.

Chuyên về Hiến pháp của Đạo (Législation reigieuse). Hiến Pháp của Đạo là Tân Luật và Pháp Chánh Truyền thì không ai đặng phép canh cải thêm bớt mà Cơ Pháp không biết nhứt là không có Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài công đồng nhìn nhận, cũng như buổi lập luật, Thánh ý đã muốn cho cả Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài phải công đồng nhận chịu.

3. Mỹ Ngọc và Sang là Cơ Phổ độ để dẩn chúng sanh vào cửa Đạo.

4. Nghĩa và Tràng là Cơ Bí pháp của Đạo, nhưng hiện thời Tịnh Thất của Đạo chưa thành lập thì phận sự chưa đến.

Những lời chép trên đây là do theo lời Hộ Pháp giải.

Khoản thứ nhì: Kiểm duyệt

Thánh Ngôn cũ và làm Lịch sử của Đạo.

Hiệp Thiên Đài phải có một Ban Kiểm Duyệt để thâu hết về một mối các Thánh Ngôn từ ngày khai đạo đến giờ.

Cả Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải hành đạo do theo Thánh Ngôn kiểm duyệt rồi mà thôi.

Ban Kiểm duyệt Hiệp Thiên Đài phải lãnh phần làm lịch sử của Đạo.

Khoản thứ ba: Thể lệ chấp cơ và ban hành Thánh Ngôn.

Điều thứ nhứt: Mỗi khi Hội Thánh Cửu Trùng Đài muốn cầu Đức Chí Tôn thì phải viết tờ cho Hộ Pháp biết ý nguyện của mình về phận sự của cặp cơ nào.

Điều thứ nhì: Hộ Pháp sẽ tùy theo mà cho cặp cơ ấy hay, nghĩa là như cầu hỏi về luật pháp thì Hộ Pháp sẽ cho cặp cơ Hậu và Đức biết trước, v.v... đoạn trả lời cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài và định ngày giờ thỉnh cầu.

Điều thứ ba: Không được phép cầu nơi nào khác hơn là tại Bửu điện Hiệp Thiên Đài.

Điều thứ tư: Mỗi lần cầu, duy có Hộ Pháp và Giáo Tông đặng hầu đàn và một Chức sắc Hiệp Thiên Đài làm ký lục mà thôi, trừ ra khi nào giáng cơ dạy kêu ai thì người ấy mới được đến hầu.

Điều thứ năm: Chấp cơ rồi thì Hộ Pháp, Giáo Tông và 3 Chức sắc Hiệp Thiên Đài có tại đàn sẽ kiểm duyệt Thánh Ngôn liền, rồi giao cho Giáo Tông ban hành.

Điều thứ sáu: Trước khi ban hành, Giáo Tông phải để cho Ban Kiểm Duyệt Thánh Ngôn của Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài xem trước, như Bàn Kiểm Duyệt nầy xin ngưng ban hành thì Giáo Tông phải trả lại cho Hộ Pháp đặng định ngày cầu Đức Chí Tôn hỏi lại.

Chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài ký tên dưới đây đồng nhìn nhận Tờ Chương Trình hành đạo nầy và định:

Thứ nhứt: Tuyên bố Tờ Chương Trình nầy.

Thứ nhì: Ngày mùng 8 tháng Giêng tới đây là ngày cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài sẽ về Tòa Thánh mà tái thủ phận sự.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh
Ngày 24 tháng 1 năm 1932 (âl 17-12-Tân Mùi)
Ký tên:
Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC
Hiến Pháp Trương Hữu Đức
Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
Tiếp Pháp Trương Văn Tràng
Bảo Thế Lê Thiện Phước
Khai Thế Thái Văn Thâu
Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh
Tả Phan Quân MÙI
Thượng Đầu Sư Quyền Giáo Tông THƯỢNG TRUNG NHỰT
Thượng Chánh Phối Sư THƯỢNG TƯƠNG THANH
Thái Chánh Phối Sư THÁI THƠ THANH
Ngọc Chánh Phối Sư có xin kiếu.