3. Văn thơ và Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp.
ID026811 - Chương : 3. Văn thơ và Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp. 🖶 Print this Chương
Phần : VII. Các luật định về Cơ Bút
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3. Văn thơ và Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp.

Đức Hộ Pháp gởi văn thơ cho chư vị Thời Quân và Chức sắc Hiệp Thiên Đài về vấn đề Cơ Bút.

Văn Phòng ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
HỘ PHÁP (Nhị thập lục niên)
----- TÒA THÁNH TÂY NINH

Ngày 16-2-Tân Mão (dl 23-3-1951)

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Gởi cho cả Chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên Đài

Cơ Bút là một cơ quan thuộc Huyền Linh Pháp nên vẫn là hư hư thiệt thiệt, vì bất kỳ mọi sự chi mà có tánh phàm của con người hùn vốn vào đó đều giả nhiều mà thiệt ít.

Cơ Bút đã đủ quyền lập Đạo đặng thì nó cũng đủ quyền diệt Đạo đặng.

Vì cớ mà Đức Chí Tôn đã cấm Cơ Bút Phổ Độ.

Một điều nguy hiểm nhứt là Cơ Bút có quyền phong cho một tên cùi phung ăn xin nơi giữa chợ ngồi địa vị Giáo Tông hay là Hộ Pháp đặng, thì ta là người giữ gìn chơn pháp lại càng phải oai nghiêm lắm lắm mới đặng.

Bần đạo đã xét nét cùng các Đấng và Thánh Lịnh số 6/PC thì làm cho chúng ta phải lưỡng lự.

Nếu dùng oai nghiêm mà trị giả dối đã đành, còn thoảng như rủi gặp thiệt, ta mới tính sao?

Bần đạo đã có giải rõ những đồng cốt là khí cụ có thể là của Trời dùng mà cũng có thể là của Quỉ hại. Đồng cốt giả, với Bần đạo, Bần đạo dám cho nó giả, vì cái giả của nó, Bần đạo sẽ có đủ phương làm ra có thiệt. Còn các bạn tu và em út ta nó có đặng như Bần đạo đâu mà Bần đạo dám cả gan để cho họ bị hại vì cái giả của đồng cốt.

Đã bàn luận xong cùng các Đấng, nên Bần đạo quyết định như vầy:

Y như Bần đạo đã định khi trước, là ai cũng đặng tự do dùng Cơ Bút mà học hỏi lấy mình mà thôi, còn cấm nhặt không đặng truyền bá.

Nếu bài cơ nào học tư mà truyền bá ra thì Quân Đội và Thánh Vệ sẽ bắt luôn người tuyên truyền và đồng tử mà giam lại đặng đợi Cơ Hiệp Thiên Đài định phân giả hay thiệt. Nếu giả thì người tuyên truyền và đồng tử sẽ bị giao cho quyền nhà binh dùng thế nào tùy ý, nghĩa là sung vào cơ quân vệ theo lính cho tới ngày nào tiên tri hay là huyền linh nói trong Cơ Bút thiệt hiện ra có thật đủ lẽ.

Một điều hại nhứt mà Cao Thượng Phẩm nói: - Không nên để cho mấy đứa nhỏ nó ra lịnh hay là dạy lại mình chớ!.

Bần đạo muốn hỏi rõ, phải nó làm cơ giả không? Thì người cười mà nói rằng: - Quả có phần giả của nó, dầu nó cố ý hay là vô tình cũng là đáng tội, Hộ Pháp để ý xét xem mấy bài văn sẽ thấy cái giả của chúng nó.

“Cơ Bút giả đã nhiều rồi, Hộ Pháp liệu lấy.” (Lời nầy của Đức Lý Giáo Tông).

Thi hành Chánh pháp cho nghiêm nhặt.

Bất kỳ Cơ Bút nào mà ra lịnh cầm quyền Hội Thánh, không có mặt đủ Thiên phong Nhị Hữu Hình Đài và nơi Cung Đạo Đền Thánh, xuất hiện thì ra lịnh bắt đồng tử và kẻ nghịch tuyên truyền giam lại, rồi đem ra Pháp Chánh kết án trục xuất ra khỏi Đạo.

Bảo Thế xem rồi lập Thánh Lịnh lại đưa cho Bần đạo ký.

Ký tên và đóng ấn: PHẠM CÔNG TẮC
Thông truyền cho cả mấy bạn Chức sắc Hiệp Thiên Đài: Thừa Sử, Truyền Trạng và Luật Sự tường tri.
KHAI PHÁP (ấn ký)
23-3-1951 (Tân Mão)

* * *

Văn Phòng ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
HỘ PHÁP (Nhị thập lục niên)
----- TÒA THÁNH TÂY NINH
Số: 21/TL

THÁNH LỊNH
HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng

.

Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,

Chiếu y Đạo Luật ngày 16-1-Mậu Dần (dl 15-2-1938) giao Quyền Thống Nhứt Chánh Trị Đạo cho Hộ Pháp nắm giữ cho tới ngày có Đầu Sư chánh vị,

Nghĩ vì Cơ Bút là một cơ quan thuộc về Huyền Linh Pháp nên vẫn là hư hư thiệt thiệt, vì bất kỳ mọi sự chi mà có tánh phàm của con người phối hợp vào đó đều giả nhiều mà thiệt ít,

Nghĩ vì Cơ Bút đã đủ quyền tạo Đạo đặng thì nó cũng đủ quyền diệt Đạo đặng, vì cớ mà Đức Chí Tôn đã cấm Cơ Phổ Độ,

Nghĩ vì Hộ Pháp đã khoan hồng, cho phép mỗi người được tự do dùng Cơ Bút để học hỏi riêng mà thôi, còn cấm nhặt không được truyền bá.

Nghĩ vì có nhiều người ở nhiều nơi không tuân hành y lịnh dạy, nên lúc sau nầy có Cơ Bút giả nảy sanh quá nhiều làm cho bổn đạo xao xuyến phân vân, e di hại cho toàn sanh chúng.

Nên:

THÁNH LỊNH

Điều thứ nhứt: Mỗi người trong bổn đạo được phép dùng Cơ Bút học hỏi riêng mà thôi, nhưng cấm bặt truyền bá ra ngoài.

Điều thứ nhì: Sự truyền bá ra ngoài có nghĩa là: Chép Thánh Giáo của người học hỏi riêng rồi phân phát ra cho người khác xem, hoặc tuân hành theo.

Điều thứ ba: Những vị nào phạm lịnh trên đây (Điều thứ nhứt và Điều thứ nhì) sẽ bị nghiêm trị như sau nầy:

1) Nếu bài Cơ Bút nào để học hỏi riêng mà truyền bá ra ngoài thì Quân Đội và Cơ Thánh Vệ truy nã người tuyên truyền và đồng tử, giam cả thảy lại cho tới khi có Cơ Bút của Hiệp Thiên Đài định phân thiệt giả.

2) Nếu giả thì người đồng tử và người tuyên truyền sẽ bị giao cho Quân Đội tùy ý xung vào cơ binh theo lính, hoặc vào Cơ Thánh Vệ cho tới ngày tiên tri hay huyền linh nói trong Cơ Bút ấy thật hiện ra có thật đủ lẽ.

Điều thứ tư: Bất kỳ Cơ Bút nào mà ra lịnh cho cầm quyền Hội Thánh, không có đủ mặt Thiên phong Nhị Hữu Hình Đài và nơi Cung Đạo Đền Thánh xuất hiện thì Hội Thánh liền ra lịnh bắt đồng tử và người tuyên truyền Cơ Bút ấy giam lại, rồi đưa nội vụ ra Pháp Chánh kết án trục xuất ra khỏi Đạo.

Điều thứ năm: Vị Bảo Thế Tổng Thơ Ký Chánh Trị Đạo, chư vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài, vị Khai Pháp Chưởng quản Bộ Pháp Chánh, chư vị Quyền Thái Chánh Phối Sư, Quyền Thượng Chánh Phối Sư, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Đạo Nhơn Chưởng quản Phước Thiện, Quyền Tổng Tư Lịnh Quân đội Cao Đài, Chỉ Huy Cơ Thánh Vệ, Khâm Thành Thánh Địa nam nữ, Nữ Chánh Phối Sư Hành chánh và Nữ Phối Sư Chưởng quản nữ phái Phước Thiện, các tư kỳ phận, lãnh thi hành Thánh Lịnh nầy.

Tòa Thánh, ngày 22-2-Tân Mão (dl 29-3-1951).
HỘ PHÁP
(ấn ký)