4. Thông tri của Ngài Hiến Pháp.
ID026812 - Chương : 4. Thông tri của Ngài Hiến Pháp. 🖶 Print this Chương
Phần : VII. Các luật định về Cơ Bút
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

4. Thông tri của Ngài Hiến Pháp.

Ngày 2-6-Nhâm Tý (dl 12-7-1972), Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức cầm Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, ra THÔNG TRI số 196/QCQ/TT: Nhắc lại Thánh Lịnh số 21/TL ngày 22-2-Tân Mão (dl 29-3-1951) cấm truyền bá Cơ Bút học hỏi riêng.

Ngài Hiến Pháp nhấn mạnh: Chỉ có những Thánh giáo nào đã được Hội Thánh kiểm duyệt mới được phổ biến.

Văn Phòng ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
Quyền Chưởng Quản (Nhị thập thất niên)
Hiệp Thiên Đài TÒA THÁNH TÂY NINH
196/QCQ/TT

THÔNG TRI
HIẾN PHÁP
Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

Kính gởi: Hội Thánh Cửu Trùng Đài,
Hội Thánh Phước Thiện.
Chức sắc, Chức việc và toàn đạo lưỡng phái.

Kính chư Hiền hữu, chư Hiền muội.

Chiếu Thánh Lịnh số 21/TL ngày 22 tháng 2 Tân Mão (dl 29-3-1951), mỗi người trong bổn đạo được phép dùng Cơ Bút học hỏi riêng mà thôi, cấm nhặt truyền bá ra ngoài và định rõ hình phạt về tội vi phạm.

Nghĩ vì có một số người vô trách nhiệm, giả tạo ra một vài bài Thánh Giáo ở bên ngoài, cho là Thánh Giáo của Hiệp Thiên Đài cầu tại Giáo Tông Đường, để phổ biến khắp vùng Thánh địa và ở địa phương, làm tổn thương uy danh của Hội Thánh và có ý định mê hoặc bổn đạo hoặc làm điều bất chánh.

Kể từ đây, nếu bài Thánh Giáo nào ban hành mà không có Hội Thánh ấn ký hoặc Chức sắc hữu trách ký tên thì kể như vô hiệu lực, toàn đạo chẳng nên nghe và tuân theo.

Xin Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Phước Thiện phổ biến sâu rộng Thông Tri nầy cho toàn đạo đều hiểu biết.

Nay kính.
Tòa Thánh, ngày 2-6-Nhâm Tý (dl 12-7-1972).
HIẾN PHÁP Trương Hữu Đức

KẾT LUẬN:

Xin trích Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn trong quyển Thiên Đạo của Ngài Bảo Pháp làm kết luận:

“Nền Đạo sáng khai, Thầy tạm dùng Cơ Bút làm khuôn mẫu. Các con phải lãnh ảnh hưởng bên Hiệp Thiên Đài mà hành đạo.

Những sự lợi hại của Cơ Bút có hai đàng là:

Một là chánh đại quang minh giáo đạo, ấy là Thầy các con, là Tiên Cơ đó.

Hai là chỗ mê muội hữu vi hữu tướng để cho ác quỉ hung thần truyền thinh giáo đạo cho những đứa con không đủ đạo đức, tức là Tà Cơ và Nhơn Cơ vậy.”

“Thầy khuyên các con rán nhớ hai chữ “Chí Thành”, để dạ không không, đừng tính điều chi khác với hai chữ “Chí Thành”, vì hễ Tâm Chí Thành thì mới có cảm giác đặng. Mà cảm giác đặng thì mới có ứng hóa, hễ ứng hóa thì các con mỗi đứa đều đặng rõ thông mọi việc, ấy là rõ đặng Thiên Cơ phú thác cho một điểm linh quang. Điểm linh quang ấy vốn có tánh lương tri lương năng, chứng rõ đặng Thiên Cơ, ấy mới gọi rằng: Chơn Thật.

Các con đừng thầm tính rằng nên cầu Thầy cùng chư Phật Thánh Tiên mà nghe Thánh giáo dạy bảo cho rõ Thiên Cơ, ấy là ở trong đó có một cái lẽ đại hại ẩn vi, nó dìu dắt các con đi sai đường lạc ngả. Có phải vậy không các con?

Vì Cơ Bút là cơ quan rất tối cao tối trọng, vã lại Cơ Bút là cơ vận chuyển theo thời thế mà tấn hóa, dìu dắt các con chung hòa như một sợi dây để buộc đàng liên ái, đúng với luật thiên nhiên đó thôi.”

Người biết dùng Cơ Bút là biết phán đoán, người biết phán đoán tức là người không chịu làm nô lệ cho tư dục, thì Cơ Bút không còn tư tâm, tư phân, tư kiến, bài bác chỉ trích, nuôi nấng ác cảm, chia phe lập phái, người ấy sẽ là người sáng suốt, rọi đuốc quang minh mà dìu dẫn nhơn sanh đi từ bến mê qua bến giác.

Chừng đó, Cơ Bút sẽ là cái chìa khóa mở kho báu vô tận cho chúng sanh lạc hưởng.

Cơ Bút là một cái chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh, một cái chìa khóa mở kho bí mật của Trời Đất.

Thí dụ: Chúng ta nay là người đứng trước muôn ngàn cái hình vẽ, có nên nhìn miếng giấy rằn rực mà quên cái tinh thần, nét họa tuyệt sắc, cái màu thuốc sắc sảo của anh thợ khéo sao?

Người hành đạo cũng thế, có nên vì cái hình thức mà quên cái lý thâm uyên của Đại Đạo sao?