1.- Huyền Khung Cao Thượng Đế
ID027078 - Chương : 1.- Huyền Khung Cao Thượng Đế 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

1.- Huyền Khung Cao Thượng Đế

1. Tòa Thánh Tây Ninh
Ngày 10-1-Ất Hợi (dl 13-2-1935)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
Hầu đàn: Hiệp Thiên Đài: Bảo Thế, Khai Pháp, Khai Đạo, Khai Thế, Tiếp Thế, Bảo Cô Quân.
Cửu Trùng Đài: Chánh Phối Sư và Chức sắc Thiên phong nam nữ.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào chư Chức sắc Thiên phong Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài.

Hộ Pháp! Bần đạo để lời cám ơn.

Tiếp Đạo! Em nâng loan có Qua giúp sức, Chí Tôn giáng dạy. THĂNG.

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ
viết CAO ĐÀI giáo đạo nam phương

Thầy chào các con,

Thầy đã hết lòng cầu khẩn Lý Thái Bạch cho các con, song chánh trị đạo là quyền đặc biệt của Thầy đã ban cho nó, lại gặp buổi khó khăn, chinh nghiêng, rối rắm, nên nó phải giữ nghiêm luật pháp, khó nỗi tuân vì.

Thầy đã sai Trung đến yết kiến nó đặng cầu rỗi cho toàn Hội Thánh, nhưng đặng hứa có một điều là thâu nạp cả sớ cầu phong, nhưng dặn buộc những kẻ ấy phải trọn hiến thân cho Đạo. Hộ Pháp dẫn đến trước mặt nó từ người đặng cho nó định phân phẩm tước.

Tắc ! Con nghe Thầy dặn: Con ngày nay đã cầm sanh mạng của Đạo nơi tay, con lại đủ quyền năng đạo đức với nghị lực tinh thần, con phải có dạ yêu thương những người vô duyên bạc phước. Con cầm một cây phướn Chiêu hồn đi đầu Thánh thể của Thầy thì con phải nhớ đường trường sơn hải, nguy hiểm khó khăn của bước thiêng liêng là dường nào, rồi chậm chậm dừng chơn đợi đoàn con dại của Thầy với nghe. Con ráng lấy chút dạ từ bi chở che đứa bịnh, ấy là con làm ơn riêng cho Thầy đó.

Giáo ! Con đặng phong vào chánh vị Bảo Cô Quân. Thầy cậy con một điều là để hết dạ yêu thương, binh kẻ hèn, giúp người khổ. Con nắm lưỡi gươm huệ kiếm đặng dẹp lối chông gai cho Đạo êm đềm bước tục. Ấy là trách nhậm khó khăn nhưng cũng là phương làm con nên vinh diệu.

Tắc! Con phải tuyên bố lịnh Thầy cho nhơn sanh đều biết nghe. Con đã cầu xin, lần lượt Thầy sẽ ban chức phẩm.

Trọng! Con phải về Tòa Thánh đôi hồi cho Lý Thái Bạch có bề hành chánh nghe.

Thầy ban ơn cho các con. THĂNG.


Giáo : Luật Sư Dương Văn Giáo, được Đức Chí Tôn phong chức Bảo Cô Quân chánh vị của Thập nhị Bảo Quân, tức là Hàn Lâm Viện Đạo Cao Đài.