2.- Cao Thượng Phẩm
ID027079 - Chương : 2.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

2.- Cao Thượng Phẩm

2. Tòa Thánh Tây Ninh
Ngày 15-2-Ất Hợi (dl 19-3-1935).
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào chư Chức sắc Thiên phong Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài.

Bần đạo cùng Thượng Trung Nhựt đã cầu phong cho toàn Hội Thánh, nhưng Đức Lý Giáo Tông còn thấy lắm cớ vị tình, nên người nhứt định đến chính mình người lựa chọn.

Tiếp Đạo, em gắng nâng loan, có Qua trợ lực nghe.

TÁI CẦU :

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ


LÝ GIÁO TÔNG

Chào Hội Thánh Cửu Trùng và Hiệp Thiên.

Lê Tiếp Thế! Bần đạo cậy hiền hữu cho chư tân vị thăng cấp vào hầu Lão.

Lão mừng cho đó! Chư hiền hữu khá biết rằng: lập vị với công nghiệp vẫn dễ, tạo phẩm với tâm đức vốn khó, vì công nghiệp là thể, tâm đức là hình, cõi Thiên xa cảnh tục. Lão ước sao cho chư hiền hữu nương nơi chức trách cho đủ tài hay phòng lập cao Thiên tước. Lão nói thật rằng, chỉ do tâm đức mới mong cho Lão chấm phong thưởng.

Thượng Thành Thanh khá hiểu nghe. Lui.

Hiền hữu Hộ Pháp! xin cho Lão đình đãi lại hai năm Sớ cầu phong cho Giáo Sư và Giáo Hữu.

Lê Tiếp Thế ! Cho bậc Lễ Sanh vào từ người hầu Lão.

(Lễ Sanh Thượng Dược Thanh bạch thầm về việc vợ của ông đã qui liễu, nay ra thế nào?)

- Hiền hữu an tâm, nội cơ đã đặng qui hồi cựu vị nhờ ân đức Chí Tôn thăng phẩm.

Phạm Môn, mời vào hết.

Lão để lời khen đó, chư hiền hữu khá nghe :

Một trường vinh hiển buổi sau đây,
Danh thể khá tua trả nghĩa thầy.
Nắm giữ mối giềng nền Đạo cả,
Lão đương lừa lọc trận rồng mây.

Đặng thọ giáo với một sư gia hữu đức hữu tài thì khá gắng giữ phẩm hạnh đặng nêu gương cho sanh chúng nghe.

Bần đạo để lời tạ ơn Hộ Pháp.

Cương, Giáo Hữu phái Thượng; còn cả thảy đều là Lễ Sanh phái Thượng.

Hộ Pháp bạch: - Xin phong thưởng cho học tu và phái Đường nhơn.

- Xin Hộ Pháp cho Lão huyền cơ đặng chuyện vãn tính toán với Chưởng Đạo Nguyệt Tâm điều ấy.

Âu Dương Tu, Thái Phối Sư (Thái Tu Thanh), còn bao nhiêu là Giáo Hữu phái Thượng.

Lão ban ơn cho Hội Thánh Đường nhơn thành lập.

Lão cám ơn chư hiền hữu.

THĂNG.