3.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
ID027080 - Chương : 3.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

3. Phạm nghiệp, ngày 16-2-Ất Hợi (dl 20-3-1935)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM

Cười . . . Khi nãy có Thượng Phẩm và Quyền Giáo Tông nơi đây, song hai vị mới hộ tiếng nữ phái. Cười . . . Quí hóa dữ ha !

Thưa Hộ Pháp, Bần đạo để lời chia vui cùng Ngài. Khi hôm qua, nhờ có Thánh chỉ Chí Tôn nên mới đặng rộng đường xuất Thánh.

Bần đạo có để lời trân trọng cầu thưởng cho học tu nên mới đặng cao phong phẩm giá. Cười . . .

Phẩm trật rắc rối khó nói rõ, nhưng chia ba : Pháp, Đạo, Thế, thì theo sự hiểu biết của Bần đạo như vầy :

Sĩ Tải là Secrétaire Archiviste,

Lên phẩm Truyền Trạng là Greffier.

Rồi lên phẩm Thừa Sử là Commissaire de la justice.

Phẩm Giám Đạo là Inspecteur,

Lên phẩm Cải Trạng là Avocat,

Lên phẩm Chưởng Ấn là Chancelier.

Lên phẩm ấy rồi, tùy phái lên đại vị Hiệp Thiên Đài, nhưng phải biết rằng: Chưởng Ấn phải lên địa vị Tiếp Dẫn Đạo Nhơn mà đắc công phổ thông đặng một nước nào rồi mới vào chánh vị.

Lợi và mấy vị kia là Sĩ Tải của Hiệp Thiên Đài mà thôi.

THĂNG. (ĐS.II.319)

TÁI CẦU :

SUN SEN

Chào chư Đạo hữu Bạch Vân.

Thưa cùng Hộ Pháp, Ngài làm ơn mời dùm anh Mắc Phong đứng dậy, rồi Bần tăng sẽ thổi gió qua Tàu.

À ! Khi hôm qua Bần tăng hữu hạnh nghe đặng luận đàm của Lý Đại Tiên cùng anh Nguyệt Lão. Cười . . . Cha chả ! Họ nghe tiếng Nguyệt Lão đây, họ dâng sớ vào Ngọc Hư xin đày mình đi ông cống mà chớ !

Lý Đại Tiên hỏi Thánh lịnh dạy phong cho họ Âu Dương thế nào, thì Ông Nguyệt nói rằng : Trung Huê triêm ngưỡng Phật giáo nhưng tùng Nho chuyển luật nên ít nạp dụng tân thể chơn truyền, nhưng công nghiệp thật của học tu là đoạt chút huệ quang, hiểu khai tân thế, nên đã nhứt tâm nhứt đức nạp thân vào cửa Đạo, phổ hóa chơn truyền, nên đặng Ngọc Hư phong tặng, song chánh sách ông Nguyệt thì chỉn lợi dụng lòng hảo hiệp đồng tình của dân Trung huê mà lập nền vinh diệu danh thể cho họ Phong (Phong Chí) mà thôi, bởi vậy cho nên người xin y phẩm Chí Tôn tiền định là chức Phối Sư đặng lập xong Hội Thánh cho vững vàng tạo trí khách nhơn tài phòng giúp hay cho Phong Chí.

Anh Mắc Phong phải khởi đi Bắc, rồi lần loán đến ranh Tàu, rồi sẽ nhập Trung qui thiên hạ. Ấy là cơ quan độc thiện, phải để hết trí não tinh thần năng giao thân cùng đám chệt đa nghe.

Nếu anh khó tính thì tức cấp đến hiệp sức với đám Đường nhơn đặng lập thành Hội Thánh, rồi lần hồi cho đám kiều cư trở về tổ quốc truyền bá lần lần. Qua mãn Thu anh đi Trung quốc.

Thưa Hộ Pháp, theo ý Bần tăng hay hơn là Ngài cho anh Phong Chí cầm đỡ quyền Đầu Tỉnh Đạo Chợ Lớn, thế cho Thượng Vinh Thanh thì sắp đặt phận sự người mới tiện.

THĂNG.


SUN SEN: Tôn Văn, Tôn Trung Sơn, Tôn Sơn Chơn Nhơn.

Mắc Phong: Ngài Tôn Trung Sơn gọi đùa ông Phong Chí, tức là Giáo Sư Thượng Bảy Thanh (Lê Văn Bảy).

Âu Dương: Âu Dương Tu, thọ phong Thái Phối Sư Thái Tu Thanh.