9.- Đoàn Thị Điểm
ID027086 - Chương : 9.- Đoàn Thị Điểm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

9.- Đoàn Thị Điểm

9. Giáo Tông Đường, 14-8-Ất Hợi (dl 11-9-1935).

ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Em chào chư Đại huynh.

Em để lời cám ơn Lê Chơn Quân vì em lo đất Bắc. Cười . . . Em nói thố lộ, xin Lê Chơn Quân miễn phiền.

Thiếp hèn lâu quên thi phú văn từ rất nhiều, nhưng nay vì có lịnh tôn sư của thiếp là Thất Nương giao Văn Minh Điện, nên gắng tận tâm lo cho ra vẻ đẹp, xin chư đại huynh giúp sức.

Cười . . Thiếp có điều ngại ngùng muốn xin lịnh chư đại huynh, nhưng chẳng biết có vui lòng nạp lời chăng ?

Hộ Pháp : - . . . . . . . . . . . . . . .

- Em muốn những thai đề chi chỉn để danh chư đại huynh đứng mà thôi. Cười . Cười . . .

Tiếp Đạo giỏi về phương ấy lắm nên thiếp cậy làm Giám thai, Khai Pháp làm Giám trường, Tiếp Thế làm Giám khảo. Cười . . .

* Ra đối để Tiếp Đạo đứng tên :

Sơn hà hữu ảnh tri sanh giác,
Xã tắc vô ngôn thức tuyệt hưng.
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi.
Xuất vật dụng : Cái khổ vải.

* Thai cho Tiếp Thế đứng:

Tỏ soi kia cũng là đèn,
Dầu chẳng vẹn tuyền cũng tiếng là trăng.
Xuất vật dụng : Đôi đồng xứng.

* Thai cho Bà Nữ Chánh Phối Sư đứng:

Ai kêu ai hú bên sông,
Em đương vá áo cho chồng em đây.
Xuất vật dụng : Cặp mắt kiếng.

* Thai cho ông Quyền Thái Đầu Sư đứng:

Đèn ai leo lét bên sông,
Hay đèn mẹ chồng đi rước nàng dâu.
Xuất vật dụng : Cái cầu khỉ.

Thôi. THĂNG.