12.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
ID027089 - Chương : 12.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

12.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

12. Thánh Thất Kim Biên, 22-8-Ất Hợi (dl 19-9-1935)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM

Bần đạo chào các bạn nam nữ.

Chư vị Chức sắc Thiên phong xin nghe Bần đạo phân biện phận sự trọng yếu khó khăn của Bần đạo hầu sống với chức trách của mỗi người, may ra cũng hiểu riêng phận mình, hầu làm cho thêm danh giá cao trọng của Hội Thánh, tức là của Đạo vậy.

Bần đạo chẳng phải cầm toàn quyền nơi tay mà phải tùng lịnh của Đức Lý Đại Tiên, đương kim Giáo Tông của Đạo.

Các bạn biết rằng, nơi Cửu Trùng Đài chẳng một ai ra ngoài quyền vi chủ ấy. Bần đạo chẳng cần tỏ rằng chính mình Bần đạo là tôi tớ của quyền hành ấy và người cầm quyền ấy đã nghiêm khắc là dường nào !

Ôi ! Biết bao phen cũng vì thương công nghiệp của nhiều người mà Bần đạo không quyền phong thưởng, phải chịu đổ lụy châu mày, mà cũng nhiều phen căm giận những kẻ vị danh vô giá trị đã không nên phận mình, lại còn hại lây cho người xứng đáng.

Bần đạo mỗi phen cầu thăng cùng Đức Lý Giáo Tông thì đều bị hổ thẹn, vì người giở Thiên thơ cho xem công nghiệp.

Nếu Bần đạo thoảng như cầm bút phê phong mà bôi tên của người nào, xin chư hiền hữu đừng coi rằng lạ chưa.

Ngạn Sơn, Hương Phụng, khá hiệp cùng Cao Tiếp Đạo lập Sớ cầu phong đốt cho Bần đạo cầm tay đi kiến diện Đức Lý Giáo Tông.

Ngày mai, Bần đạo tái giáng.

THĂNG.