14.- Tiêu Diêu Đạo Sĩ
ID027091 - Chương : 14.- Tiêu Diêu Đạo Sĩ 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

14.- Tiêu Diêu Đạo Sĩ

14. Thánh địa Bạch Vân
Ngày 25-8-Ất Hợi (dl 22-9-1935), Lúc 20 giờ.

TIÊU DIÊU ĐẠO SĨ

Bần tăng chào chư quí vị.

Bần tăng lấy làm thậm cảm nhưng cơ phổ tế Tần nhơn hỡi còn trở ngại trong năm ba tháng nữa mới yên.

THI:
Lượng trên đã mở nỗi oan xưa,
Tần quốc từ đây hưởng phước thừa.
Dặm khổ dân chưa an bước thảm,
Đường hay nước đã vẹn danh xưa.
Nóc chiền thiên cổ di hồn tục,
Cửa Thánh kỳ ba độ nghiệp vua.
Ngán lỡ công bình mươi tuế lụn,
Khuôn hồng soi rạng đất mây mưa.

Cười . . . Các tôi con của rồng nay độ rắn, hỏi dưới mắt Tạo Công còn chi hay hơn nữa chăng ?

Rồng rắn, rắn rồng, có rắn mới hóa rồng, có rồng mới nên phận rắn. Xin lấy ý nghĩa sâu xa mà hiểu thì cái vui mới ra thú vị.

Cười . . . Mừng, mừng, mừng!

THĂNG.