15.- Trần Thị Hương
ID027092 - Chương : 15.- Trần Thị Hương 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

15.- Trần Thị Hương

15. Hôtel Siemréap
Ngày 27-8-Ất Hợi (dl 24-9-1935), Lúc 4 giờ sáng.

TRẦN THỊ HƯƠNG

Cách biệt bấy chầy những đợi nhau,
Lâm cung ủ dột nét hoa đào.
Muôn trùng đất Việt người đeo thảm,
Ngàn dặm Tần quan kẻ chịu sầu.
Day gấp bóng thiều e quá chậm,
Nhặt xô vầng nguyệt sợ còn lâu.
Nhẹ chiều non nước đưa chơn khách,
Vô số chơn linh rấp đến chầu.

Thiếp vâng mạng lịnh La Hán đến hầu.

Cao Thượng Phẩm, Lê Đại Tiên, Tiêu Diêu Đạo Sĩ, vì trược khí chốn nầy nên giáng không được, cậy thiếp để lời tạ lỗi.

NỘI CUNG THẦN NỮ.

THĂNG.

Núi Bà Khang, 24-9-1935 (lúc 13 giờ).

BAKHANAYOUD

Nỗi mừng đã biết lấy chi cân,
Tệ động may duyên hưởng phước phần.
Đền Phật rưới chan kinh diệu lý,
Non Tiên đầm ấm kệ lưu thần.

Cười . . .

Chuyển luân cơ tạo đành qui một,
Hội hiệp Long Hoa đã ngộ xuân.
Thành kính dâng trao non nước cũ,
Hóa dân phú để khách tài nhân.

À! Có Cao Ly Tử Tiên, Lý Thiết Quả, Bradaya La Hán ngay cung ngự nầy, đương cúi mình chào chư Thiên tước.

Bần tăng nhượng cơ.

CAO THƯỢNG PHẨM

Qua đợi mấy em vì có các bậc Chí Thánh hội hiệp tiếp chầu.

Em Hộ Pháp ! Em phải tức cấp đốt hương nghinh tiếp phòng đáp trọng lễ. (Buông cơ)

Cười . . . Qua thấy Bradaya La Hán mới đến. Nội Cung Thần Nữ bên Tây Cung đương hầu, em nên đi giáp bốn bề bái tạ.

Cười . . . Có nhiều vị chưa biết giáng cơ là gì nên cười dữ lắm.

Qua nhớ buổi còn tại thế, đã thường hay nói với em cái sở vọng của Qua nơi nầy lắm. Nếu em coi lời ấy là yếu trọng thì em ra lịnh cho Hội Thánh Ngoại Giáo khởi sắp sửa sai chư Chức sắc đến hành đạo. Qua chẳng nói nhiều, để lời cho Bradaya La Hán.

BRADAYA LA HÁN

THI:
Thổ võ Xiêm quân tức Việt triều,
Đế Thiên nguồn nước dấu còn nêu.
Mảnh tâm Hồng Lạc đề thiên sử,
Giọt máu Nam bang định quốc thiều.
Để mắt trông đô xây thế cuộc,
Nhăn mày ngó cảnh vẫn đìu hiu.
Ví đem gan tấc tô hồn nước,
Siemréap là nơi đắp điếu kiều.

Đại hỷ! Đại hỷ!

THĂNG.

Prakhan, 29-9-1935, 7 giờ sáng.

Nam đô trước đã dựng dinh Tần,
Bồ Tát Prakheng vốn chí thân.
Vương nghiệp mặc ai tham thế sự,
Phật quyền tô điểm vẻ đai cân.
Trước năm kỷ thế châu u vận,
Đoạt đạo lục niên hiệu Vị Nhân.
Khám phá đài thành người tấc liệt,
Mới ra bại quốc với vong thân.
Prakheng Bồ Tát.

THĂNG.

Bayon, 25-9-1935, 8 giờ sáng.

ASSOVARMANN

(Bài nầy của Bà Đoàn Thị Điểm)
Đạo hoàng vốn trước gốc Brahma,
Ấn Độ đến đây lập quốc gia.
Dân tộc Trung Huê không chỗ trú,
Giống nòi Tần sắc lánh can qua.
Kinh đô gầy dựng ngàn năm lẻ,
Trước Chúa Gia Tô hợp đại hòa.
Ngó thử đền xưa bao ve û đẹp,
Xem người rồi gắng nhắm vào ta.
Đoàn Thị Điểm

THĂNG.

Lúc 9 giờ sáng.

Cười . . .

Nầy cung điện hạ Savami,
Vì tội phạm dâm đến mẫu nghi.
Triều chánh tam ban không nỡ định,
Lao-vơn hãm xác, sử quên ghi.
Quần lê chỉ hiểu vua cùi đặt,
Văn võ đồng quên thủ lễ nghi.
Ba chục sáu năm dư tại ngục,
Non sầu vẫn để tiếng từ khi.
Đoàn Thị Điểm

THĂNG.

Người đương tái sanh hiện tiền trong cửa Đạo đặng lập vị.

BrakseiChamkrang, ngày 25-9-1935, lúc 10 giờ sáng.

NỘI CUNG THẦN NỮ

Để thiếp đi mời Prasey Hoàng Hậu.

PRASEY

Thiếp cúi chào chư Thiên mạng.

Thiếp là Hoàng Hậu họ Prasey,
Lập tháp tông môn chứa cốt hài.
Lụn một kỷ dư chưa cứu thế,
Tay chàm khởi tạo chín năm ngoài.
Kho tàng chứa chất bao nhiêu báu,
Xiêm quốc đã đào lấy mấy ngoai.
Hình phạt bây chừ là lợi lễ,
Các tay sãi khó độ ra bài.

Hộ Pháp Thiên Tôn! Thiếp có một em trai Ananda Sommcrit Prasey đương sanh tiền làm một vị Thiên phong, nên thiếp cậy Thiên Tôn nghĩ tình điều độ.

Hộ Pháp : - Xin cho biết tên.

- Cười . . . Không dám.

THĂNG.