17.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027094 - Chương : 17.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

17.- Bát Nương Diêu Trì Cung

2. Tòa Thánh Tây Ninh
Ngày 29-8-Ất Hợi (dl 26-9-1935), Lúc 7 giờ 20

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Em chào mấy anh.

Cười . . . Vui quá hử ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âu Dương hiền đệ và anhNhàn Tịnh đứng dậy.

Cười . . . Ông ầm đó lâm dâm cái gì hử ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thì hỏi mấy anh nhà nghề vừa bận áo, chớ người ta biết đâu mà cho.

Merci Mr Lư Cười . . .

Em nên để trong Thánh Ngôn cái khoản ông Hòa Thượng nằm đất. Nếu em làm Đạo hữu đặng với mấy anh thì em tức cấp đặt một miếng bảng đá đề rằng : “Nơi nầy là chỗ ông Phật Tắc nằm một đêm dưới đất đặng cho nhà Tần nhờ hồng phước

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thì có chi khác hơn điều nầy.

(Lễ Sanh Thượng Lư Thanh quì lạy).

- Mr Lư đứng dậy, trước không thảo mà sau thảo gì em ? Cậu Ngạn cũng vậy.

Nói giùm với Sở Lợi rằng: Chị của nó phá nó vì bực tức cái hư của nó.

Em nói rằng, người ta đã đổ lụy vì nó nhiều rồi, nên khiến cho nó đến tận nơi kỳ nầy đặng liệu phương dạy dỗ.

Xin mấy anh để ý điều nầy, ân cần giúp sức cùng Hoàng Hậu Prasey, kẻo tội nghiệp.

Còn Nhị Ca ngày mai cứ đi đi, không ai còn ám hại phòng sợ.

Nếu hôm qua đi thẳng đường, xe không hư thì nó đã nhào đầu xuống ruộng Soon rồi đa. Hiểu không?

THĂNG