19.- Thượng Trung Nhựt
ID027096 - Chương : 19.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

19.- Thượng Trung Nhựt

19. Giáo Tông Đường, 16-10-Ất Hợi (dl 11-11-1935)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua chào mấy em, chào hết thảy.

Cười . . . Qua để lời cảm tạ mấy em. Xin đứng dậy hết.

- Ngọc Trọng Thanh ! Qua tưởng khi em còn nhớ câu liễn đối cho Giáo Tông Đường buổi nọ há ? Đọc nghe chơi .

(Ông Ngọc Trọng Thanh đọc đôi liễn của ông Giáo Sư Hoài giáng cơ).

GIÁO hóa nhơn sanh nhựt nhựt trung tâm qui thiện quả,
TÔNG khai tăng chúng thì thì trọng đạo hiệp chơn truyền.

- Cười .. . Qui thiện quả tức là qui vị.

Chẳng có một điều chi dầu nhỏ mọn thế nào mà Chí Tôn không cho biết trước.

Qua đã thấy phàm trí của mình chưa hề đủ nghị lực thay đổi Thiên thơ đặng bao giờ.

Ngày nay Qua lại càng đặng thấu đáo, lại càng ghê sợ hơn nữa. Ôi! Thiên cơ mầu nhiệm, chỉn có một đường chỉ do bởi biến đổi của nhơn tâm mà phải tùng quyền day trở, nhưng chơn tướng vẫn chẳng thể đổi dời. Hại thay cho những số mạng căn kiếp nào mà tiền định cho phải chịu làm màu cho Thiên thơ biến tướng.

Qua nhớ lại buổi tại thế, Qua đã bị nhục nhã, Qua đã bị phản phúc, Qua đã bị khổ hạnh, Qua đã bị áp bức, vv . . . là do tại màu Đạo biến thiên hầu lưu lại cho thế gian một diệu pháp thiêng liêng tương đối, nghĩa là Qua phải bị nhục cho Đạo đặng cao trọng; Qua đã bị phản cho Đạo đặng trung thành, Qua đã bị khổ cho Đạo đặng sang trọng, vv . . . là tại số căn của Qua bất phước.

Hộ Pháp! Qua thấy nơi Thiên thơ em khỏi ách nạn ấy nên mới can đảm xúi em cầm quyền thống nhứt.

Thoảng có điều chi ngăn trở mảy mún gì là do nơi căn sanh của nhơn loại và Qua lại thấy đặng quyền lực vô biên của em nơi Hỗn Nguơn Thiên cảnh, nên vững dạ an lòng giúp em cầm giềng mối Đạo.

Cười . . Vĩnh, em nhớ câu thi :

Thị thị Đế Quân đáo địa đình.

Vụ đó từ đây xuất tướng.

Ê Tép! Hồi mơi mầy hát hay quá, tao khoái dữ.

Thạnh! nói với má con rằng: Ba gởi lời bắt sua.

THĂNG.

2ème séance :

Qua trở lại đây.

Ê ! Tao ngó thấy bây còn chùm nhum đây, nên kêu chị Đoàn đến nói với bây ít điều.

3ème séance :

Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế.

ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Thiếp nghiêng mình chào chư quí Đại đức.

Hèn lâu em không đến đặng, xin Lê Chơn Quân thứ lỗi.

Thiếp may đặng lịnh của Lý Đại Tiên Trưởng đòi hầu nên vội vã đến chẳng cho hay trước, xin chư Thiên mạng thứ lỗi.

Hộ Pháp: - Đã lâu quá mới gặp nhau, tôi hằng vọng.

- Thiếp đa tạ hậu tình. Thiếp xin dâng một thiên văn đáp.

Trường Long Hoa nay đà mở hội,
Tuyển lương sanh nắm mối độ dân.
Tiếng chuông cảnh tịnh reo ngân,
Việt hồn tỉnh giấc thế trần Nam Kha.

Ngâm thi là hậu ân với thiếp, vì thèm nghe đã lâu lắm.

(Tiếp Đạo ngâm).

- Reo ngân thì hay hơn là đương ngân.

Hơi thiên âm đã hòa ca hát,
Gió cung thiềm thổi mát phàm tâm.
Chìu theo ánh rạng quang âm,
Đưa càn khôn đại thâu lần nhơn sanh.
(Tiếp Đạo ngâm tiếp).

- Phải càn khôn đại của Đức Di-Lạc ?

- Phải.

Kìa quyền thế vạn linh lừng lẫy,
Dụng hóa cơ xô đẩy sinh quang.
Nào là binh khí diệt tàn,
Nào là cường lực ép hàng quần lê.
(Tiếp Đạo ngâm).

Những vị quốc nhẫng ghê đao kiếm.
Những nô ban tranh biến biên cương.
Lưu hồng bạch cốt phơi sương,
Hoàn cầu sôi nổi, chiến trường từ đây.
(Tiếp Đạo ngâm).

Hộ Pháp nghe tiện thiếp:

Tưởng Việt xã giải khuây nỗi hận,
Dụng trí mưu lần lấn cường quyền.
Thử nơi Nam hải độ thuyền,
Giữa sông trường lụy giữ nguyền nước non.
(Tiếp Đạo ngâm)

Đường chiến thắng hỡi còn quyết trận,
Cầm gươm linh giỏi trấn sơn hà.
Dụng diệu pháp dẹp can qua,
Trị an thế giới mới là Chơn Quân.
(Tiếp Đạo ngâm)

- Ủa ! quên chớ ! Đế Quân

THĂNG.