22.- Hồ Quí Diên
ID027099 - Chương : 22.- Hồ Quí Diên 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

22.- Hồ Quí Diên

22. Hộ Pháp Đường, 2-12-Ất Hợi (dl 27-12-1935)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo

HỒ QUÍ DIÊN

Tiểu nhân xin chào chư vị Đại Đức. Lụy . . .

THI:
Hèn lâu mơ ước đến thăm nhau,
Thanh Tịnh bấy lâu ở ngục lao.
Giận nặng hồng trần cân Tạo Hóa,
Hờn nhiều quả kiếp số Nam Tào.
Xe hồng đổ phước ngơ tay vịn,
Cánh hạc tuôn duyên cửa đọa nhào.
May gặp ân nhân Lê Đại Đức,
Ngọc Hư rỗi cứu khỏi Âm Tào.

- Thưa Hộ Pháp, kẻ vô phước nầy chỉ trông công con tu niệm mong mỏi cảnh Thiên, nào dè bạc phận, chúng nó vô Đạo không tu, gây thêm nghiệp chướng.

Hộ Pháp hỏi : - Còn thằng thế nào ?

- nó bị quả kiếp tiền khiên nên đã luân hồi tái thế. Tớ có gặp Lễ Sanh Thuận ở tại Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, hôm nọ cùng tớ mới thọ lịnh Ngọc Hư đắc phong Thần vị.

Hộ Pháp hỏi : - Còn Lễ Sanh Nhượng ?

- Tớ không thấy vào Thanh Tịnh nên không biết.

Hộ Pháp hỏi : - Xin cho biết có gặp ai quen ở đó không ?

- Không dám. THĂNG