24.- Phạm Văn Màng
ID027101 - Chương : 24.- Phạm Văn Màng 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

24.- Phạm Văn Màng

24. Phạm nghiệp
Ngày 28-12-Ất Hợi (dl 22-1-1936).

PHẠM VĂN MÀNG

Đệ tử chào Sư phụ và chư vị Sư thúc.

Đức Quyền Giáo Tông khi nãy khi chư Sư vừa đi khỏi Tòa Thánh, người mắc lật đật đi với Thiên Thần Cử Đa đến Trung Huê đặng độ dẫn kềm thúc dân Việt kiều cư đương toan phương dấy động, phục quốc sái mạng Ngọc Hư, hại nỗi thảm thương cho Cử Đa, vì phạm Thiên điều nên thất vị Tam phẩm, lại có lịnh sai gìn giữ đảng phái ấy, nhưng khó nỗi thi thố một mình nên cậy Đức Quyền Giáo Tông giúp sức, thì cũng vì sự bất ngờ của Ngài mà hại ông Cử lớn quá . . . Cười . . .

Đệ tử có lịnh dạy nói lại rằng, người đi nội trong 3 giờ thì trở lại hội diện với chư Sư, xin cảm phiền nán đợi.

Thưa Sư phụ, Lê Sư thúc, làm ơn nâng loan giùm cho đệ tử chuyện vãn với chư huynh đệ Phạm Môn đôi điều, đệ tử lấy làm thậm cảm.

Dạ, anh Tư kêu giùm mấy anh lên.

TÁI CẦU :

Đệ tử cám ơn Sư phụ, Sư thúc.

Thưa mấy anh, em cúi mình chào mấy anh.

Lụy . . . Em đặng thấy nhau với một phương thế nầy cũng nên cho là đau đớn, em ở nơi an lạc thanh nhàn quyền quí bao nhiêu, xem lại cái khổ của Sư phụ và mấy anh buổi khổ nhục vừa qua, ngày cao sang sẽ đến, em mừng mà lại thêm lo, lo là lo cho mấy anh trong trường công danh đoạt đến, chẳng biết có đủ đạo đức tâm thành gìn giữ Thánh chất hay chăng.

Thưa, xin đọc từng câu giùm cho các bạn của đệ tử nghe.

Em may duyên ngộ Đạo, gặp đặng minh sư điều độ, đoạt vị dễ dàng, thấy lại quả căn của nhiều bạn thì càng lo sợ phập phòng.

Kìa là ngôi cao phẩm lớn, em chẳng hiểu những cơ thể ấy đặng gìn duyên hay là gây mối nợ, song than ôi ! Nếu không tùng Thiên điều lập phẩm mình, mới đi tránh ngả nào ? Em tưởng là làm công nghiệp vô vi như lúc chịu khổ hạnh buổi xưa, có lẽ hay hơn làm Thánh. Em đã thử xin vậy với Ngọc Hư Cung nhưng không đắc mạng. Chơn pháp có một đường, cõi Thiên không hai ngả.

Xin đọc tiếp. Em chỉn để lời căn dặn mấy anh nhớ lời Sư phụ dặn rằng : Dầu chi chi mình cũng làm Quan Phương Bá cho nhà Châu mà thôi, chớ không làm quan nha cho thế sự đa nghe.

Dạ thưa Sư phụ, cử chỉ ấy phù hạp Thiên điều, lập vị quá sức con rất đỗi vui mừng.

Thưa mấy anh, Đức Quyền Giáo Tông đã vào Ngọc Hư Cung nạp công quả Phạm Môn.

Ngài để nhiều lời khen ngợi, nhiều đoạn thê lương, làm cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều cảm động. Em mừng quá sức, mừng ngày cầu phong cho mấy anh rồi ráng ít ngày sẽ đều vui quá sức !

Thưa mấy anh, nói lại giùm với Chị Tư Lâm rằng : Anh đã đặng ân xá nhờ Đức Quyền Giáo Tông cầu rỗi khỏi chuyển kiếp luân hồi, lại vào Nhơn Thần vị. Còn anh Chiếm, đã đoạt phẩm Địa Thần, cũng nhờ Đức Quyền Giáo Tông làm chứng. Còn nói với Tư Nhượng rằng, chị ngồi địa vị Địa Tiên, vì là phẩm cũ. Cười . . . Mấy anh nói lại rằng, người cũng trở lại nam như anh vậy, chớ không phải vợ chi đâu, đừng thất tình thất thơ thất nghiệp; còn thằng Bùng nó mới xin em đi độ ông già nó ở tù ở rạc gì đó. Thằng Tùng nó theo hầu Đức Quyền Giáo Tông làm lính tập. Cười . . .

Em ước sao ngày nào đủ mặt nói chuyện với nhau một lần nữa.

Nhị Sư đã mệt, em xin kiếu.

THĂNG.