27.- Phạm Văn Màng
ID027104 - Chương : 27.- Phạm Văn Màng 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

27.- Phạm Văn Màng

27. Hộ Pháp Đường, ngày 3-5-Bính Tý (dl 21-6-1936)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

PHẠM VĂN MÀNG

Chào Sư phụ, Sư thúc, chư vị Thiên phong và các bạn.

Hèn lâu chẳng gặp nhau, vì không cơ, nên em hằng nghe các bạn van vái lắm điều, nhưng không phương chi thố lộ đặng.

Ôi ! Vắng mặt lắm người, con ước mong Sư phụ Sư thúc cho con giáng cơ ngày mai đặng hội hiệp cùng nhau cho đủ.

Con đến có điều cần là phải định lẽ nào cho Bà Rịa, Cần Thơ có người Giáo Thiện.

Ôi ! Con chỉn than rằng : Hồng ân của Đại Từ Phụ chưa chan rưới khắp cùng cho những kẻ đau đớn thảm sầu, đủ đều an ủi.

Thưa Sư phụ, con xin nơi lòng bác ái từ bi Sư phụ ngó đến đôi muôn kẻ lạc đường, cho người độ rỗi, kẻo tội nghiệp.

Thưa Sư phụ,Tư Buội thì đặng, còn Năm Bờ thì lại đặng tâm mất đức. Con đương toan liệu gỡ nghiệt chướng trái oan, xin Sư phụ nán đợi con đôi lúc.

Cười . . . Mắc đông người, em không phương thố lộ, anh Hiệp Phố nghe. Đợi mai em sẽ nói.

Xin Sư phụ dặn lại giùm mấy vị Hành Phép Xác, biểu khi trục chơn thần vào 9 cây nhang, gọi là Cửu Tiêu, rồi thì nán đợi cho chơn thần thăng cho đủ Tam giái, nghĩa là ba bực, thăng rồi lại cầm vững cho Tam bửu nhập định đủ ba lần.

Mấy vị ấy không đợi đủ, lại không định thần, thành thử bửu pháp ấy không hiệu nghiệm vào đâu hết.

Thưa, ngày mai có Anh Thoàn, Anh Nhượng và Anh Chiếm đến thăm Sư phụ.

Con xin kiếu.

THĂNG.