31.- Cao Thượng Phẩm
ID027108 - Chương : 31.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

31.- Cao Thượng Phẩm

31. Hộ Pháp Đường
Ngày 10-6-Bính Tý (dl 27-7-1936).
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào chư vị hiền huynh, hiền hữu.

Cười . . . Hộ Pháp ! Xin bạn nghe :

Rộn rực tuồng đời vẫn bấy nhiêu,
Công danh quyền tước ngược Thiên điều.
Cái trung tâm trước Quang chưa vẹn,
Nỗi đạo tánh xưa Lý chẳng nhiều.
Cầm đuốc soi lòng vừa phụ nữ,
Ôm hồ nhàn dạ bỏ nghề nghiêu.
Thanh đao bầu phép không ăn nhịp,
Tỷ giống ông Trương với ả Kiều.

Họ nghịch với nhau, thây họ, can chi mình mà phỏng vấn Qua. Ừ mà giờ nầy anh Trung đương quảy bầu xuống Âm quang đặng giục tỉnh anh TRANG còn đương say vùi trong ảo mộng. Cười . . .

Ba phát quạt của Qua quạt một đường, anh TRANG bay một ngả. Qua bị Bát Nương kêu ngạo quá chừng. Ai đời, chơn thần người tu mà nặng quá hủ lô nhà máy. Thôi để cho anh lớn tính sao thì tính, họ có ăn thua với nhau thì họ biết thế nào mở húi.

Anh Trung coi bộ rầu cháy ruột. Để anh về Qua biểu đến thăm em. Thôi qua kiếu.

THĂNG.