33.- Đoàn Thị Điểm
ID027110 - Chương : 33.- Đoàn Thị Điểm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

33.- Đoàn Thị Điểm

33. Hộ Pháp Đường
Ngày 13-6-Bính Tý (dl 30-7-1936).
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Thiếp chào Thiên Tôn, Chơn Quân và mấy em.

Cười... Hèn lâu chẳng gặp, lòng vẫn nhớ nhau.

Hôm nọ, thiếp có đặng mạng lịnh của thầy thiếp là Thất Nương dạy thiếp từ đây để lòng giáng dạy thường nữ phái. Thiếp chỉn tiếc một điều là không cơ bút. Vậy, thiếp nín nẳm đợi Lê Chơn Quân trở về Tòa Thánh, thiếp sẽ giáng mỗi tháng hai kỳ.

Thưa Thiên Tôn, làm ơn sắp đặt điều ấy giùm thiếp.

THI:
Lạnh lẽo đã từng ở cảnh Thiên,
Trần gian âu rửa thử ưu phiền.
Đưa bầu nhựt nguyệt soi đường tục,
Phất ngọn chổi Tiên mở cảnh duyên.
Bút ngọc ví chưa qua lý luật,
Kinh thần may cũng giải tiền khiên.
Ngừa thuyền Bát Nhã theo Tương thủy,
Họa giúp Thiên Tôn đóng cửu tuyền.

Thiếp hỡi còn lo lắm điều, nên chưa định chắc phải khởi dạy Chức sắc hay tín đồ, nhưng sở vọng để hết tâm giáo hóa nữ nhi bổn quốc, ấy là chia đau sớt thảm cùng bạn đồng thuyền. Thiếp chỉn e không kham phận sự.

Cười . . . Thiếp cho Lê Chơn Quân hay rằng : Đạo đã lần qua khỏi Bắc Ninh nghe. Cười . . .

THĂNG.