45.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
ID027122 - Chương : 45.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

45.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

45. Hộ Pháp Đường
le 23-7-1937 (16è jour du 6è mois de l’année Đinh Sửu).
Médiums: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
Présents à la séance: Giáo Sư Thượng Chữ Thanh et quelques dignitaires de la Mission Étrangère.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
VICTOR HUGO

Bonjour Hộ Pháp et mes chers amis.

Cao Tiếp Đạo, j’ai à vous parler personnel- lement au sujet de Charles.

Vous êtes idéaliste. Il suffit de vous dire que toute autorité qui mérite son nom doit être respectée de gré ou de force.

L’avenir de la Mission Étrangère nous réserve encore beaucoup de surprises au point de vue sacrifices. Sachez bien que Charles a été désigné par moi pour réaliser un plan très complexe.

L’honneur de tous les Missionnaires est placé au premier plan. Il dépend d’une réelle énergie dans les paroles et dans les actes pour mettre chacun à la hauteur de sa tâche.

Le Corps entier est imbu de toutes sortes de corruptions, auusi bien chez les hommes que chez les femmes, par d’effroyables procédés. Or, un assainissement radical est absolument nécessaire.

Bài dịch ra Việt văn :

45. Hộ Pháp Đường
Ngày 16-6-Đinh Sửu (dl 23-7-1937).
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
Hầu đàn: Giáo Sư Thượng Chữ Thanh và vài Chức sắc của Hội Thánh Ngoại Giáo.

NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
VICTOR HUGO

Xin chào Hộ Pháp và các bạn thân mến.

Cao Tiếp Đạo, Bần đạo cần nói riêng với hiền hữu về vụ Charles.

Hiền hữu thì lý tưởng. Chỉ cần nói với hiền hữu rằng, tất cả quyền hành xứng đáng với tên của nó phải được tôn trọng dầu muốn dầu không.

Tương lai của Hội Thánh Ngoại Giáo còn dành cho chúng ta nhiều ngạc nhiên về phương diện hy sinh. Hiền hữu nên biết rằng, Charles được Bần đạo chỉ định để thực hiện một kế hoạch rất phức tạp.

Danh dự của tất cả Chức sắc Ngoại Giáo được đặt lên hàng đầu. Nó tùy thuộc vào một khả năng thực sự trong các lời nói và trong các việc làm để đặt mỗi người nơi bậc cao nhiệm vụ của mình.

Toàn cơ quan bị thâm nhiễm bởi tất cả những thứ hư hỏng, nơi cả nam phái lẫn nữ phái, bằng những thủ đoạn ghê tởm. Nay, một cuộc thanh lọc tận gốc là tuyệt đối cần thiết.

Donc, la désignation de Charles est muârement conçue, je reconnais qu’il n’a pas tout fait pour réussir. Il y a vraiment des défaillances, mais les résultats obtenus sont aussi assez élogieux.

Je vous serais donc infiniment reconnaissant de l"aider puissamment dans sa tâche pour aplanir les difficultés qui peuvent se produire dans l’accomplissement du dessein de Dieu.

Cao Tiếp Đạo répond : - Je vous obéis. Je m’entendrai avec Sa Sainteté pour aider Charles.

- Merci.

Adieu.

(Extrait de Thèse de Pierre Bernardini pour le Doctorat 3è cycle à Université de Paris VII, page 375)


Charles : Il s’agit du Giáo Sư Thượng Chữ Thanh ou Charles Hugo.

Vậy thì sự chỉ định Charles được quan niệm chín chắn, Bần đạo nhìn nhận nó không làm tất cả để thành công. Quả thật có nhiều khuyết điểm, nhưng các kết quả thâu được cũng khá đáng khen.

Vậy, Bần đạo vô cùng biết ơn hiền hữu đã giúp đỡ hiệu quả trong nhiệm vụ của nó để san bằng những khó khăn có thể xảy ra trong việc hoàn thành Thánh ý của Đức Chí Tôn.

Cao Tiếp Đạo đáp : - Tôi vâng lời Ngài. Tôi sẽ thỏa thuận với Đức Hộ Pháp để giúp Charles.

- Cám ơn.

Xin cáo biệt.

(Trích trong Luận án Tiến sĩ Đệ Tam cấp tại trường Đại học Paris VII của Pierre Bernardini, trang 375)


Charles : Đó là Giáo Sư Thượng Chữ Thanh hay Charles Hugo.

Đức Nguyệt Tam Chơn Nhơn hay Victor Hugo giáng cơ cho biết : Hai người con trai của Ngài tái kiếp ở Việt Nam :

- Charles Hugo tái kiếp là ông Đặng Trung Chữ, đạo hiệu Ngạn Sơn, đắc phong Giáo Sư Thượng Chữ Thanh.

- François Hugo tái kiếp là ông Trần Quang Vinh, đạo hiệu Hiển Trung, đắc phong Giáo Sư Thượng Vinh Thanh.