46.- Lý Giáo Tông
ID027123 - Chương : 46.- Lý Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

46.- Lý Giáo Tông

46. Báo Ân Từ
Ngày 15-10-Đinh Sửu (dl 17-11-1937).
Hầu bút: Sĩ Tải Hiển.
Hầu đàn: Hội Thánh nam nữ.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội, Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài.

Hộ Pháp, Lão cám ơn hiền hữu đã thi hành y theo lời quyết định (vụ cầu phong để cho Quyền Vạn linh tuyển chọn).

Hộ Pháp bạch : - Nếu có điều chi sơ sót, xin Ngài chỉ dạy.

- Lão chẳng có điều chi dạy thêm Hội Thánh, duy y theo luật pháp “để trọn quyền cho Vạn linh định vị”. Nếu những sớ cầu phong không do Vạn linh công nhận, Lão buộc lòng bác hết.

Chư hiền muội nữ phái !

Lão để lời căn dặn một phen nữa rằng : Lão chỉn lấy tâm đức mà định vị cho mỗi người, y theo Thiên thơ biến tướng. Hễ khiếm tâm đức thì lập vị không thành đa nghe. Khá nhớ.

Lão để lời khen tri ý định cho Hộ Pháp thống quyền nữ phái.

Trần Khai Pháp ! Phước Thiện đã trọn nơi quyền ân tứ của Hộ Pháp. Khá cầu lịnh nơi người.

Hộ Pháp ! Lão y phê sớ cầu phong của Quyền Vạn linh công nhận, nghe à.

Hiền hữu khá nhớ rằng : Hễ mỗi sự hành động chi cao thượng thì sự kết quả lại lắm đê hèn !

Hiền hữu cầm nghiêm luật pháp thì trừ hại ấy đặng mà thôi. Nghe à.

THI:
Viết thử Thiên thơ với nét trần,
Hầu sau bền giữ nghiệp Hồng Quân.
Chuyển luân thế sự đưa tay nắm,
Trừ diệt tà gian múa bút Thần.
Kìa lóng non Kỳ reo tiếng phụng,
Nầy xem nước Lỗ biến hình lân.
Công danh đất Việt tay đành nắm,
Mưa móc dân sanh gắng gội nhuần.

Hiền hữu đừng lo, an lòng hành đạo, có Lão và các Đấng thương yêu hiền hữu phò trợ. Xin nhớ.

THĂNG.

(Trích trong quyển VI BẰNG Hội Quyền Vạn Linh tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15-10-Đinh Sửu, trang 70)