47.- Cao Thượng Phẩm
ID027124 - Chương : 47.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

47.- Cao Thượng Phẩm

47. Hộ Pháp Đường
Ngày 17-10-Đinh Sửu (dl 19-11-1937).
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
Hầu đàn: Khai Pháp và cả anh em Phước Thiện.

1ère séance :

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào các bạn và mấy em hết.

Cười . . . Bần đạo đi với nhiều Đạo hữu, Đạo muội, có Phạm Phối Thánh đến nữa. Cười . . .

Tiếp Đạo ! Em có ý đợi Qua hả ? Cười . . .

Em nên chú ý và nói lại với mấy kép rằng : không có điều chi kỳ dị bằng mình nói giá ngọc với một tay buôn ngọc. Em nói, hễ cửa Huỳnh Thạch Công mới có hiện ra Trương Tử Phòng. Những trí định ấy hẹp hòi lắm, biểu họ bỏ đi là hay hơn hết, nghe em. (vụ mấy vị cựu Chức sắc Hiệp Thiên Đài tính phản loạn nữa).

Tiếp Đạo bạch : - Tôi có cản nhưng họ vẫn chẳng chịu nghe, lại còn muốn lôi tôi nữa.

- Mấy em Giáo Thiện nam nữ nghe Qua :

Nơi khổ hải nầy nó đã chất chứa bao nhiêu đau thảm thương tâm thì lại cần dùng biết bao giọt nhành dương cam lộ. Mấy em đã gánh một trọng trách nơi mình, giúp đời giải khổ, thì tức nhiên mấy em làm thầy sự khổ. Ấy vậy, cái khổ là nghiệp của mấy em thì còn chi rằng lạ với tánh bạc ác tuồng đời.

Mấy em đã may duyên có thầy gần bên nâng đỡ, mấy em có biết giá trị hạnh phúc ấy là ngằn nào không ? Biết bao Đấng thiêng liêng từ trước muốn đặng vậy mà không đặng vậy. Qua chỉ khuyên là mỗi khi bị áp bức tâm thần, mấy em nhớ rằng mấy em còn thầy của mấy em, thì tự nhiên an ủi.

Ôi ! Gia nghiệp thiêng liêng vĩ đại của mấy em ! Qua đã thấy và quyết chắc rằng: dầu cho một vị Chơn Tiên cũng còn ước vọng. Khá nhớ nghe.

Ngày nào dời điện phục vị Báo Ân Từ, Qua sẽ cùng toàn các bạn mấy em giáng một phen hội hiệp.

Bần đạo nhượng cơ cho Phạm Phối Thánh.

Hộ Pháp hỏi : - Về y phục của Truyền Trạng và cho biết coi ai xứng đáng phong vào hàng Sĩ Tải.

Khai Pháp bạch : - Xin cho biết insigne của Phước Thiện.

- Cười . . . Insigne làm chi cà chớ ! Làm đạo vô vi đi mà ! Cười . . .

- Hộ Pháp, hiền hữu nên chủ tâm hiểu Đức Lý Giáo Tông đã nhượng trọn quyền Hiệp Thiên Đài cho hiền hữu định liệu là nghĩa gì ? thì mới hiểu bịnh Đạo nơi nào đặng toan điều trị. Lại nhớ lời dặn nầy: Hễ hành động càng cao thì kết quả thường hèn tiện.

Nhớ !

THĂNG.

2ème séance :

PHẠM VĂN MÀNG

Con chào Sư phụ, nhị vị Sư thúc, các bạn, mấy em và mẹ thằng Xạnh. Cười . . .

Thưa Sư phụ, mấy em con đều đủ đây hết, thiệt là một ngày đại hội hiệp. Con mừng quá !

Chào chư hiền hữu, bình thân.

Thưa Sư phụ,

Con không dám để một lời gì nơi sự cầu phong cho mấy anh em con, nhưng con chỉ than rằng : Nếu ai không đủ công hành thiện y theo khuôn luật của Phạm Môn thì chẳng hề biết ái tuất thương sanh mà nên Giáo Thiện.

Theo ý con tưởng thì tốt hơn là để thủng thẳng cho họ tạo tâm đức đặng hoàn toàn. Còn như muốn cho họ trọng thân danh, nên để cho toàn Phạm Môn xúm nhau định cử.

Xin Sư phụ nghe theo lời con là hay.

THĂNG.

(Trích trong quyển VI BẰNG Hội Quyền Vạn Linh tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 15-10-Đinh Sửu, trang 71-72)