51.- Cao Thượng Phẩm
ID027128 - Chương : 51.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

51.- Cao Thượng Phẩm

51. Tòa Thánh, ngày 22-10-Mậu Dần (dl 13-12-1938)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào chư Chức sắc Thiên phong Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài.

Có Đức Giáo Tông giáng lâm.

Em Tiếp Đạo nâng loan, có Qua trợ lực nghe.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội.

Cười . . . Hộ Pháp hiền hữu xin nghe :

Hôm nọ, Hội Yến Diêu Trì, có đủ mặt. Chưởng Đạo Nguyệt Tâm có đem sự khó khăn của Đạo mà người và hiền hữu đã nhiều phen toan tính, sẵn có mặt Cao Thượng Phẩm, người quì cầu rỗi cho Chức sắc Hiệp Thiên nơi Diêu Trì Kim Mẫu.

Đương lúc bàn luận, có Thánh của Đức Chí Tôn phủ giáo rằng : Cực Lạc Thế Giới tư sớ kêu nài phải để cho Hộ Pháp trọn quyền y như Hội Ngọc Hư buổi nọ đã định hầu chuyển pháp cho phù hạp với Thiên thơ, chẳng ai đặng quyền sửa cải, dầu cho Chí Tôn kia cũng còn khó liệu.

Ấy là một điều Lão đã biết vậy, nên từ ba năm nay, chỉn để trọn quyền cho hiền hữu sửa đương cơ Đạo. Lão an tâm đặng là vì có Nguyệt Tâm thân mật cùng hiền hữu toan tính mọi điều. Lão đã đặng biết trước sở hành của hiền hữu.

Vậy nơi hai Tờ Nghị Định ấy, hiền hữu chỉ thêm vô tên Lão ký là đủ, đặng thi hành đỡ, đợi tới ngày mùng 9 tháng giêng, Chí Tôn giáng cơ phê chuẩn, đem vào Pháp Chánh.

Lão lấy làm hân hạnh vì lòng của các bạn thiêng liêng chúng ta, để lời tạ ơn hiền hữu.

THI:
Day mặt Hồng Quân ngó địa hoàn,
Rưới chan vạn vật khối sinh quang.
Cõi Tiên mở rộng cung Đâu Suất,
Nước Phật sửa an cõi Niết Bàn.
Cứu thế quyết ngưng quyền Địa phủ,
Độ đời cố tạo phước nhơn gian.
Thần thông trói chặt ma vương quái,
Dìu bước vạn linh đến cảnh nhàn.

Lão phê y Sớ cầu phong, chỉ xin thêm hiền hữu đoái đến Nữ Giáo Hữu Hương Vàng tận tâm cầu nguyện và cậy hiền hữu nói lại với Giáo Sư Hương Quế rằng : Tự mình lập tâm đức và công nghiệp đến phẩm vị ấy thì Lão đây cũng khó nỗi vị tình . Nói lời cầu nguyện của người, Lão đã đặng là đủ.

Chư Chức sắc Cửu Trùng Đài nghe dạy :

Phải bảo quì hết coi.

Cái phước đã hưởng thì phải biết giá trị mới đặng đa nghe.

Thi, gắng kiếm hiểu :

Từ trước mấy ai phép trị phàm,
Giữa trần nay đến lập Lôi Âm.
Đế Quân trước mắt không xem mặt,
Kiếm quỉ tìm ma cứ luận đàm.

Lão đợi coi Thánh đức của chư hiền hữu nó sẽ hoạt động và sanh hóa ra thế nào rồi sẽ định vị cho đa nghe.

Đọc, kêu tân Thiên phong đặng Lão cho phái :

. . . . . .

THĂNG.