53.- Cao Thượng Phẩm
ID027130 - Chương : 53.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

53.- Cao Thượng Phẩm

53. Báo Ân Từ
Ngày ngày 9-1-Kỷ Mão (dl 27-2-1939).

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào các bạn và chư Chức sắc nam nữ lưỡng phái.

Tiếp Đạo, em nâng loan, có Qua trợ bút cho Chí Tôn giáng nghe.

THĂNG.

THẦY

Các con,

Tắc, Trọng, hai con chịu nhọc giùm Thầy nói một chút nghe.

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Nầy các con, đã trót bấy lâu Thầy những chịu khổ tâm ngồi xem các con tự liệu tự lo, cầm giềng mối Đạo.

Ôi thôi ! Ngoài tình thương nhớ, còn nỗi ngại lo cho cả các con không đủ tài đức mà giữ bền Chánh giáo. Hại nỗi, Tà Thần là kẻ nghịch của Thầy, tức cũng là kẻ nghịch của các con, nương quyền của Thái Bạch đã rộng cho thử thất các con, làm đến nỗi những đứa ít duyên phần phải mất ngôi thất vị.

Ôi ! Giọt lệ thương tâm kể sao cho xiết ! Thầy tưởng chẳng nói các con cũng đủ hiểu rằng : Thà là Thầy đến ở chung cùng các con, chia đau sớt thảm, hơn là ngồi mà xem các con phải chịu đoạ lạc trầm luân.

Các con ôi ! Thì cũng tại nơi các con không biết thương Thầy, giữ lời giáo huấn, ngày nay mới có nỗi nầy. Các con không tìm hiểu cho trọn Thiên ý nơi nào mà phải lạc đường mất nẻo.

May thay ! Nếu Thầy không viễn lự sai Hộ Pháp giáng trần thì cơ Đạo đã ra tiêu hủy.

Thầy nhờ nơi lòng cảm mến của các con làm cho vui lòng Thái Bạch, nên nó mới chịu xây chuyển Thiên thơ, tạo nền Thánh vức.

Các con nên để tâm nhớ lấy oai nghiêm của nó mà giữ mình hành đạo thì sẽ thấy cái nghiệp vĩ đại của Thầy đã tạo cho các con hóa ra cao trọng.

Tắc ! Thầy cám ơn con.

Thầy đã đặng mấy tờ Sớ của con cậy tay Thái Bạch giao lại cho Thầy và nó đã để ý y phê theo lời xin của con. Vậy con cứ thêm vào Pháp Chánh là đủ.

Các con phải hằng nhớ rằng : Thầy hằng ở bên các con điều độ, các con cứ an lòng. Thầy chưa để cho airộng quyền áp bức mà các con lo sợ.

Thầy sẽ sai Thái Bạch đến nói nhiều điều yếu trọng với các con, nhưng phải cầu tư nó mới đặng.

Thầy ban ơn cho các con.

THĂNG.