58.- Diêu Trì Nương Nương
ID027135 - Chương : 58.- Diêu Trì Nương Nương 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

58.- Diêu Trì Nương Nương

58. Thảo Xá Hiền Cung
Đêm 6-5-Ất Dậu (dl 15-6-1945).
Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân.

DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG

Mừng chư Chức sắc Hiệp Thiên, Chức sắc nữ phái.

Thiếp được hân hoan trông thấy nền Chánh giáo được dựng lại và dìu dắt cả con cái hiệp làm một để tạo lại đời tàn buổi sau nầy.

Nhờ Chí Tôn trợ giúp thêm vào sức hiệp chơn thành của các bậc anh tuấn của Đạo, nên non sông Đất Việt ngày nay mới được mở mang trên màu cờ độc lập. Đó là kết quả xứng đáng của sự lập Đạo của Đức Chí Tôn.

Thiếp ước mong cho Hiệp Thiên Đài để hết công tâm mà lo lắng chủ nghĩa chung là lập nền tảng chắc chắn để độ sanh linh đi đến con đường giải thoát. Đó là dâng cho Chí Tôn một lễ trọng hậu, và gặp dịp may để lập ngôi vị cho mình. Nên lưu tâm.

Các con Nữ phái gắng công độ rỗi và làm cho Nữ phái được đạo đức dồi dào, đông đủ mới hiệp Thiên thơ.

Bước đường trước, nếu chẳng đặng hay, thì con đường sau nên dè dặt và thận trọng lấy trách nhiệm, đặng đi đến kết quả tốt đẹp. Thiếp trông mong nơi đó.

Thiếp ban ơn chung. Nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm.

THĂNG.

TÁI CẦU :

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào mấy bạn Hiệp Thiên Đài và chư Đạo hữu nữ phái.

Bần đạo lấy làm vui mừng vì được trông thấy mấy bạn Hiệp Thiên hôm nay.

Bần đạo vẫn đợi cơ hội nầy đặng để cho nền Đạo có một tinh thần chắc bền và có sức đông đủ đào tạo các bậc nguyên nhân nên tài hữu dụng.

Thiên thơ đã định cuộc giải phóng giống nòi, nhưng nếu chẳng có sự tin cậy và sức hy sinh của các bạn đã tốn hao bao nhiêu tâm huyết ngày đã qua, thì đâu có sự chung vui ngày nay.

Đường đã dọn chông gai thì các bạn nên vì đời mà tiếp tay để lập nên trọn vẹn cho Đạo, phải lướt hết khó khăn và hiệp nhau cho thành một khối khư chắc mới đoạt đến mục đích.

Bần đạo vì mừng nên hiến cho mấy bạn Hiệp Thiên để tiêu khiển bài nầy :

THI:
Đường mây sẵn lối gặp may duyên,
Nâng gánh xa thơ sửa mối giềng.
Anh tuấn đất gìn nung khí phách,
Uy linh Trời giữ tạc đài liên.
Hồn về nước cũ, đời nương thế,
Hạc lại tùng xưa, đức lập quyền.
Đảnh Việt chờ qua cơn bão tố,
Muôn năm tỏ rạng mối chơn truyền.

Các bạn nối điệu chơi.

Anh Ba gắng lập công giúp Đạo kết quả đẹp.

Cô Tư gắng làm trọn phận sự. Bần đạo biết hết tâm đạo hạnh, đừng thác thứ chi.

THĂNG.