59.- Lý Đại Tiên Trưởng
ID027136 - Chương : 59.- Lý Đại Tiên Trưởng 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

59.- Lý Đại Tiên Trưởng

59. Ngày 21-2-Bính Tuất (dl 24-3-1946)

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG

Lão chào chư hiền hữu.

Lúc nầy lo liệu lắm phải chăng ?

Lão cho chư hiền hữu hiểu rằng : Cơ bí mật của Thiên điều không khi nào đi đôi với cuộc thế, mắt phàm của đời không phương đoán được đâu.

Tuy trước mắt chư hiền hữu coi như thất bại, hiển nhiên, nhưng mà cơ mầu nhiệm huyền bí thiêng liêng cho là kết cuộc, y như luật định của Thiên điều, Tam Giáo Tòa chuyển pháp để trừ diệt cả lũ ma hồn quỉ xác cho tiêu tận rồi đến lúc phục hưng nền độc lập một cách phi thường.

Còn lại toàn bậc nhơn tài trung nghĩa làm ích nước lợi dân sau nầy, nước nhà bền vững, cơ Đạo cũng do đó lan tràn truyền khắp cả ngoại bang.

Chư hiền hữu cứ yên tâm lo sắp đặt bề trong của mình, chờ sắp đến ra ứng dụng. Ngày cận đây, chẳng phải xa đâu, nhưng cơ thành lập một cách bất ngờ, toàn cả nước Nam không ai biết trước được.

Chư hiền hữu cứ vững lòng lo tròn phận sự. Có Lão và Tam Giáo đồng thời chuyển xây cho mau thành tựu.

Lão hứa chắc chắn với chư hiền hữu một lần chót nữa là : Không ai dưới thế nầy toan phá hoại nền Đạo của Đức Chí Tôn được, mà sự độc lập của nước Nam đã có tiền định trước.

Chư hiền hữu ráng lo thì nên được việc, không có điều chi xảy đến cho nền Đạo lộn xộn đâu mà chư hiền hữu lo ngại.

Cơ đời sắp đổi biến nay mai thì sự độc lập chẳng cần cầu cũng có, lo chi cho nhọc trí.

Thôi, Lão chỉ sơ cho chư hiền hữu đủ đức tin để tuân theo lời của Lão mà thi hành phận sự thì nên việc.

Lão xin kiếu.

THĂNG.