6.- Thượng Trung Nhựt
ID027263 - Chương : 6.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

6.- Thượng Trung Nhựt

6. Hộ Pháp Đường, Ngày 3-2-Đinh Hợi (dl 23-2-1947).

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Chào các bạn.

Cười . . . Ê Tám ! Qua lấy làm hân hạnh đặng nói chuyện với em. Em coi còn lạ gì chuyện đời đương buổi nầy đã cho hỗn loạn thì em coi lại cả thảy Thánh huấn của Tôn Sơn Chơn Nhơn từ trước đã tiên tri.

Thoảng như kết liễu như vậy là cơ quan giải thoát cho nước nhà rồi đó, còn lo ngại nỗi gì. Em nên hiểu rằng : Lời hứa hẹn từ trước đến nay chính mình Lý Giáo Tông cầm Thiên thơ chuyển pháp, nếu chẳng có tay thiêng liêng dìu đỡ thì Đạo mới thế nào ? Xin các bạn nghe thi :

Cơ Đạo ngày nay đã biến hình,
Sửa đời đã sẵn phép huyền linh.
Bích Du ví đã ra gây loạn,
Đẩu Tốt phải toan đứng trị bình.
Nam đảnh đã xô gươm xích quỉ,
Đông thiên mới lố bóng chơn tinh.
Đỡ nâng vạc cả dành tay đạo,
Búa Việt phải toan gắng giữ gìn.

Cả mấy điều em cầu xin, nên viết sớ dâng ngay Đức Lý Giáo Tông, rồi để đó cho Qua lo liệu.

Xin kiếu các bạn.

THĂNG.