8.- Cao Thượng Phẩm
ID027265 - Chương : 8.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

8.- Cao Thượng Phẩm

8. Văn phòng Hiệp Thiên Đài, Ngày 20-6-Đinh Hợi (dl 6-8-1947).
Phò loan: Khai Đạo - Khai Pháp.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào mấy em.

CAO sơn thắng cảnh khách tầm hiền,
THƯỢNG tứ ngày nay hữu huệ duyên.
PHẨM cách tư phong trang tuấn kiệt,
Mầng cho đất Việt trổ Thần Tiên.

Em Khai Pháp đổi chỗ.

Thần Tiên giáng thế độ nhơn sanh,
Công quả sao cho đoạt chí thành.
Đạo đức giồi mài tâm gắn bó,
Rồi đây sẽ rõ Đạo huyền linh.
*
Linh hiển phô bày cửa báo ân,
Nghĩa nhân sưu tập đặng qui tân.
Anh hùng chí khí tùng chơn đạo,
Bốn biển xa gần phải hiến thân.
*
Thân vua còn phải lánh ngai vàng,
Huống khách phàm trần lại thở than.
Đổi xác Thần Tiên nơi cõi thế,
Dựng nền xã tắc lại trang hoàng.
*
Hoàng Thiên đâu phụ khách nâu sồng,
Khổ hạnh tương rau mới có công.
Hạnh phúc hữu duyên thiên tải hưởng,
Tâm thành xúc động đến Thiên công.

Hai em phải năng tập cho thường, có Qua trợ lực.

THĂNG.