9.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027266 - Chương : 9.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

9.- Bát Nương Diêu Trì Cung

9. Báo Ân Từ, ngày 2-8-Đinh Hợi (dl 16-9-1947)
Phò loan: Hộ Pháp - Khai Pháp.
Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện nam nữ.

BÁT NƯƠNG

Ý, xí đặng cái máy mới.

Hộ Pháp hỏi : . . . . . . .

- Chớ ai cà ! Hèn lâu em mới đặng gặp Nhị Ca. Chớ chi họ có lòng thương tưởng thì chắc em khỏi bận lòng. Xin các bạn phái nam cho em mạng lịnh trao đổi ý kiến cùng các bạn gái của em thì em lấy làm thâm cảm lắm đó.

Thưa mấy chị, mấy em bình thân.

Cười . . . Nhị Ca nóng nảy quá, em biết quốc sự gì mà nói bây giờ, đợi Anh Què đến rồi sẽ hỏi không đặng sao ? Thì đã ra mặt Quốc Sư mà còn hỏi bài của phụ nữ à !

Mấy chị mấy em nghe văn thi :

Thuyền từ đã xa dòng biển khổ,
Nương Chí Linh tế độ nhơn gian.
Tẻ vui lánh tục tìm nhàn,
Lợi danh là mộng mơ màng huỳnh lương.
Lòng thương ví như dưòng hà hải,
Đem dung nghi làm giải trừ mê.
Nước Nam thảm khổ ê chề,
Đem thân mày liễu tô về giang san.
Niềm ân ái đã tràn sông lệ,
Nết xa hoa đã để miệng đời.
Cung Hằng mang tiếng hổ ngươi,
Vì thân chưa phải nên người độ dân.
Ôm ấp mãi lấy phần nhi nữ,
Cửa công khanh đoán thử bao người.
Xem người ví biết hổ ngươi,
Rèn tâm tiết liệt cho đời noi gương.
Đừng quen theo sách lạ thường,
Đạo không nên đạo, đời nương bóng đời.
Hỡi ai có thấu ai ơi ! . . . .

Cười . . Hễ bán thì phải rao, mặc ai gièm siểm.

À ! Đại Ca nhắn với Nhị Ca để lời cám ơn hai cái cốt ảnh của người, trong đó có một mình Đại tỷ là vui mừng hơn ai hết. Trông đợi đã trên 20 năm mới thấy mặt ông chồng giả, biểu không mừng sao đặng, phải không Đại tỷ?

Nhị Ca, em nhường bút cho Anh Què để anh đứng buồn hiu kia kìa.

THĂNG.

TÁI CẦU :

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Chào mấy em.

Cười . . . Khi nãy có Bát Nương đến nói nhiều điều Qua không vui chút nào hết.

Tám ! Em cứ đi, chuyến nầy là kết liễu của chuyến trước, chẳng chi phòng ưu lự.

Qua dặn em rằng : nên hư của nước nhà do nơi óc não của em định đa. Cả chúng Qua hằng gần bên em, mà Chí Tôn cũng vậy. Em nên nhớ lời Người căn dặn nghe.

Em nghe Qua nói riêng một mình em hiểu mà thôi đa. Ê, đồ vạn quốc gởi tới rồi hiểu chưa ?

Đức Hộ Pháp bạch : - Đời hay Đạo ?

- Đạo chớ, cười thêm chút nữa. Đức Lý Giáo Tông nạp dụng, may khi họ giữ nguyên địa vị họ đặng. Cao Thượng Phẩm sẽ nói lại.

Qua ban ơn cho toàn mấy em nam nữ.

THĂNG.