15.- Thượng Trung Nhựt
ID027272 - Chương : 15.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

15.- Thượng Trung Nhựt

15. Văn Phòng Hiệp Thiên Đài, 18-10-Đinh Hợi (dl 30-11-1947)
Phò loan: Thừa Sử Hợi - Truyền Trạng Trấn.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Ban ơn cho các em.

Về sau mỗi khi muốn cầu thì phải trọn thành thì mới có nhiều ứng nghiệm, chớ lo ra không nên. Khá nghe !

Qua vì thương các em nên mỗi khi các em bận lo rộn trí việc Đạo việc đời thì Qua cần cảm xót mà dạy dẫn lối đi và sở hành cho các em vững chí. Qua chẳng hề quên buổi nào !

Ráng lo Đạo buổi nầy để kiếm thêm vốn liếng hầu sau nầy toại hưởng. Đạo có khó mới có hay, Đời có gay mới có thuận.

Máy huyền linh không thua kẻ phàm đâu mà hòng lo ngại mà bàn bàn luận luận vô ích.

Qua đã chỉ rõ phương mầu cứu thế của Chí Tôn làm cho kinh ngạc thế gian, thiên hạ lực tận thế cùng cũng như số phận nước Việt Nam hiện hữu, mà các em dường vô kế khả thi. Vậy Qua nói cho các em mừng, mức khổ ấy là cận nơi thoát ly, biết chưa ?

Vậy các em đọc hiểu và an ủi lòng, cũng để trọn đức tin nơi Chí Tôn đã hứa lo cho đất Thánh địa nầy.Mưu sự tại nhơn, thành sự do Thiên. Các em cứ tin đi, sẽ thấy nay mai.

E, nhà nớ muốn lận con bài, nhưng phải thua sòng to không phương gỡ ra. Đã no hết ngon mà còn cố nuốt thêm cho nghẹn họng đến bể bụng, không ai vá cho. Cười . . .

Thôi, các em đọc lần bao nhiêu đây, khi khác sẽ giải thêm.

Các em rất có phần có phước, mỗi lúc lo khổ thì có Qua đến an ủi, cũng vì lòng thương các em nhiều. Qua chỉ mong mỏi các em cố gắng trau tria đạo đức và năng đọc nhuần Thánh giáo của các Đấng đã dạy rõ cả hành tàng.

Hộ Pháp buổi nầy đang lo tô son điểm phấn cho toàn Thánh thể Chí Tôn. Các em cũng có dự một phần trong đó, gắng chí bền tâm ít lâu sẽ thấy tiến triển tinh thần cao quí.

Thôi, xin chào chung.

THĂNG.