17.- Ngọc Hoàng Thượng Đế
ID027274 - Chương : 17.- Ngọc Hoàng Thượng Đế 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

17.- Ngọc Hoàng Thượng Đế

17. Báo Ân Từ, 12-12-Đinh Hợi (dl 22-1-1948) lúc 1 giờ.
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

THẦY

Các con,

Ngày nay là ngày Thầy đã đắc vọng cho toàn cả nòi giống các con.

VĩnhHoạch phải hiệp cùng Vĩnh Thụy mà làm tròn sứ mạng theo Thánh ý Thầy đã định nghe.

Tắc, con biểu Tài viết Nho văn bài thi nầy rồi Hoạch đưa tận tay cho Vĩnh Thụy.

Thượng hạ nhị Thiên xử địa huờn,
Việt Nam nhứt quốc nhứt giang sơn.
Hoàng đồ toàn bảo Thiên thơ định,
Đảnh tộ trường lưu tổng hiệp tồn.
Quốc Đạo kim triêu thành Đại Đạo,
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong.
An dân liệt Thánh tùng NghiêuThuấn,
Văn hóa tương lai lập đại đồng.

Thầy lại còn muốn cho hai con : HoạchVĩnh hiệp cùng Vĩnh Thụy hội thuyết tại Hạ Long, nghe à.

Thầy ban ơn cho các con.

THĂNG.


Bài thi của Đức Chí Tôn ban cho ở trên được viết ra Nho văn như sau :

( . . . . . . . . . . . . )

Đảnh (hay Đỉnh): cai vạc, to lớn, đang lúc.

Tộ : vận nước nối đời thịnh vượng.

Đảnh tộ : vận nước đang lúc thịnh vượng.

Vĩnh : Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh.

Hoạch: Bảo Sanh Quân Lê Văn Hoạch, đang làm Thủ Tướng chánh phủ thời đó.

Vĩnh Thụy: tên tộc của vua Bảo Đại : Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.

Tắc: Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Tài : Nguyễn Bửu Tài, phái Tiên Thiên, hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh, được Đức Lý Giáo Tông phong chức Phối Sư Thượng Tài Thanh.