18.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
ID027275 - Chương : 18.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

18.- Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

18. Văn Phòng Hiệp Thiên Đài, Ngày 19-12-Đinh Hợi (dl 29-1-1948).
Phò loan: Khai Đạo - Truyền Trạng Trấn.

CHƯỞNG ĐẠO NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

NGUYỆT chói non Nam giúp khách hiền,
TÂM thành độ dẫn kẻ tiền duyên.
CHƠN tinh hiển hích hồng qui định,
NHƠN đạo lo tròn đến gặp Tiên.

Các nước ngoại bang đều phải tùng một luật, nghĩa là phải tùng Hội Thánh Ngoại Giáo, không nên lập văn phòng khác trong châu vi Tòa Thánh.

Hội Thánh Ngoại Giáo có trách nhiệm phải giao hảo cả khắp năm châu.

Cửa Đạo đã mở, từ đây sẽ có những bậc hiền tài tình nguyện đi phổ thông nền Chơn giáo.

Đại hỷ ! Đại hỷ !

THĂNG.

LỤC NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào mấy anh, mấy em.

Em đã nghe anh Tiếp Đạo muốn xin hiệu cho mấy anh, vậy em cho bài thi nầy mấy anh tự biết :

Hạc mây tòng bá khó đăng cơ,
Tên tuổi mấy ai biết đến cho.
Bể hoạn bao giờ an sóng lộ,
Ai nâng thuyền Đạo khá nên dò.
*
Dò lần đường chánh buổi an biên,
Việt quốc từ đây nắm mối giềng.
Tánh cách chỉ huy toàn liệt địa,
Đạo mầu khôi phục khắp đông kiên.

Vui vẻ thay !

THĂNG.

TÁI CẦU :

BÁT NƯƠNG

Chào quí anh, mấy em.

Nhị Ca bàn đề trúng vớt. Bài trước Nhị Ca trúng chánh thảo, bài sau bàn chữ CHÁNH còn chữ LỊNH không thể được. Em xin sửa lại chữ TỊNH, Phong vân đổi lại Vân phong. Trúng. Cười . . .

Vân phong đưa đẩy đám dân lành,
Hội hiệp quần sanh bớt cạnh tranh.
Phất phướn chiêu hồn qui lối cũ,
Vén màng mờ ám cứu nhơn sanh.
*
Chánh tịnh song cân chớ sít lơi,
Cầm quyền định phạt chẳng hai lời.
Lý tâm mở rộng trau tria tứ,
Luật pháp chiếu gương Đấng Thợ Trời.

Coi theo mà bàn nữa.

Thôi mấy ông tú hay quá, em thưởng bốn ly rượu, nhậu chơi say rồi nghỉ.

THĂNG.