21.- Cao Thượng Phẩm
ID027278 - Chương : 21.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

21.- Cao Thượng Phẩm

21. Báo Ân Từ, ngày 1-3-Mậu Tý (dl 9-4-1948)
Phò loan: Thừa Sử Kiết - Truyền Trạng Trấn.

Thánh HIỂN

Chào chư Chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên và Cửu Trùng nam nữ.

Tệ chức được phép đến đây thăm quí bạn trong những năm cách mặt. Tệ chức rất toại lòng được nghe Đức Lý Giáo Tông đến tỏ mọi nỗi khúc nôi tình hình vừa qua trong buổi phân loạn và Ngài vẽ rành con đường tiền tiến của đại nghiệp.

Tệ chức rất vui mừng quá đỗi ! Chư Thánh hiện có mặt đồng đại hỷ, nhứt là Thánh Màng.

Đức Cao Thượng Phẩm muốn cậy nhị vị Thời Quân phò loan để Ngài có dịp đến thăm các bạn xưa.

Tệ chức xin nhường Ngài.

TÁI CẦU:

Phò loan : Khai Pháp - Khai Đạo

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần đạo chào các bạn Hiệp Thiên và chư Chức sắc Cửu Trùng, cùng các em nam nữ.

Cười . . Cô Tư, Bần đạo xin chào Cô đó. (Cô Tư khóc). Đừng bi lụy chớ.

Mới đây Bần đạo có gặp chị Hương Thanh, người nhắn lời viếng Cô và nữ phái cả thảy. Người để lời mừng các Chức sắc nữ phái, nhứt là Cô Tư và Hương Lự. Người khuyên khá lưu tâm dìu dắt mấy em kẻo họ chịu phận thiệt thòi vì không một ai để lòng thương xót, người rất đau lòng nên cậy Bần đạo đến trao lời. Xin nghe.

Xin mấy em nghe, em Khai Đạo ráng nâng loan.

THI:
Đạo tùng vận hội khá tầm phương,
Danh lợi đọa sa ấy lẽ thường.
Kiên nhẫn noi gương mưu Phạm Lãi,
Phuông tranh học lấy kế Trương Lương.
Ôn hòa lập chí gầy thân ái,
Nhơn nghĩa giồi trau dựng thới bường.
Mưa nắng giồi mài gan sắt đá,
Thu về thỏa nguyện định phong cương.

Bần đạo ban ơn chung.

THĂNG.