22.- CAM ĐỊA (Gandhi)
ID027279 - Chương : 22.- CAM ĐỊA (Gandhi) 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

22.- CAM ĐỊA (Gandhi)

22. Ngày 21-3-Mậu Tý (dl 29-4-1948)
Phò loan: Tiếp Đạo - Thái Đến Thanh.

CAM ĐỊA (Gandhi)

Bần tăng chào các bạn.

Các bạn có lòng quan niệm đến, Bần tăng rất vui vì ngày nay được về cảnh vô hình mới rõ cơ mầu nhiệm thiêng liêng tiền định sẵn mọi điều.

Chẳng nói chi một nước Ấn Độ mà toàn cõi địa hoàn cũng do Thiên điều sắp sẵn.

Cuộc tương lai theo luật công bình của Đấng Tạo đoan, dầu một người cũng như một nước, bĩ thới luân chuyển theo lẽ thiên nhiên, hễ mạnh rồi lại yếu, nhược trở nên cường. Nếu chẳng vậy thì kẻ thế cô phải cam phận thiệt thòi mãn kiếp.

Nước Việt Nam hiện chừ đã nổi danh cùng lân quốc là nhờ ơn huệ Đức Từ Bi hoằng hóa một nền Chánh giáo gồm các tinh ba các giáo lý từ xưa để cho toàn nhơn sanh chung thờ một chủ nghĩa đại đồng.

Nhưng có một phần người không đặng hữu hạnh là vì đã mất hẳn lương tâm thì cũng đáng thương mà đáng cho là bất phước.

Chẳng khác nào dân Ấn Độ đã có sẵn một nền tảng kiên cố từ lâu, lại xem như một vật thường, chỉ dụng thứ giả danh mà đổi nài của báu thì cũng đành chịu !

Cuộc tang thương bước sau nầy, Bần tăng không trách gì kẻ bạo ngược mà bận lòng vì nước suy đồi. Nay Bần tăng được tự toại nơi cõi Hư linh thì đã làm xong bổn phận làm anh, không thiếu lời giáo hóa.

Còn thời thế lọc lừa, tạo nhơn hiền, cơ tàn của quốc dân phải chịu trong vòng tuyển lựa của Đấng chủ quyền đã định phần hơn thua cho toàn mặt thế.

Chừng kết cuộc, nước trong cũng nhờ lọc lược trải mấy hồi.

Còn người hiền lương khổ tâm bao nhiêu trận, thế thời chỉ có vậy, chớ Bần tăng rất cảm tình mấy bạn.

THĂNG.


Ông Gandhi, phiên âm là Cam-Địa, người Ấn Độ, sanh năm 1869, là nhà tư tưởng và lãnh đạo chánh trị, đòi độc lập cho nước Ấn Độ, với chủ trương bất bạo động, Ông bị ám sát chết ngày 30-1-1948 tại Delhi.

Khi Đức Phạm Hộ Pháp hay tin ông Gandhi qui liễu, Đức Ngài ra lịnh cho tất cả các Thánh Thất thiết lễ Tiểu đàn cầu siêu cho ông.