23.- Lý Giáo Tông
ID027280 - Chương : 23.- Lý Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

23. Cung Đạo Tòa Thánh, Ngày 7-4-Mậu Tý (dl 15-5-1948)
Phò loan: Hộ Pháp - Khai Pháp.
Hầu đàn: Chư Chức sắc và Chức việc nam nữ.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào chư hiền hữu, chư hiền muội.

Cười . . . Hộ Pháp, hiền hữu hành pháp đúng khuôn viên chánh kiến của Đại Đạo. Lão để lời khen đó. Cười . . . trong ấy cũng có kẻ đáng mà cũng có kẻ không. Y theo bức thơ của hiền hữu thì Lão cũng đồng ý kiến. Phải vậy.

Trót 23 năm khổ hạnh vì Đạo cũng đã nhiều, ngày nay là ngày họ sẽ đặng hưởng mảy may hạnh phúc, thì quyền thiêng liêng cũng rộng rãi hồng ân, nhưng chúng ta chỉ mong mỏi có một điều là họ ráng cố cầu cho xứng phận.

Còn Hội Thánh Ngoại Giáo, về những chiến sĩ Pháp hồi, lấy lẽ thì họ đã vào bực Lễ Sanh rồi, không cần ai công nhận nữa, nhưng hành pháp như hiền hữu là chánh đáng và danh dự cho họ.

Cười . . . Cuộc dinh hư tiêu trưởng của thế gian là vậy đó, hiền hữu đã thấy chưa ? Cuộc tấn hóa theo pháp luân thường chuyển của nhơn loại còn dài, không bờ không bến. Từ đây nòi giống Việt Thường cũng phải đồng đường cùng thiên hạ. Ta sẽ có dịp cười cùng nhau nơi cõi thiêng liêng hằng sống.

À, mà chưa chắc cả các em nam nữ của chúng ta nó có biết thiệt phận tương lai của chúng sẽ ra thế nào chưa há ? Cười . . .

Mời Thượng Vinh Thanh nhập nội. (Giáo Sư Thượng Vinh Thanh vào quì).

- Lão chào đó. Hiền hữu làm ơn nói lại cho quân sĩ hay rằng : Lão để lời chào chúng nó. Nên nhắc thường rằng : Lão hằng ở bên cạnh chúng nó lo bảo mạng, nhưng tiếc có một điều là phần nhiều tánh tình háo thắng và ác hành.

Lão lấy làm buồn quá lẽ ! Nên nhắc chúng nó rằng : công nghiệp của chúng nó cốt để mua chuộc thiêng liêng vị chớ chẳng phải là món hàng chốn A Tỳ. Nhớ thêm rằng : danh dự ấy làm nên cho quốc thể Việt Nam đời đời hậu tấn, chúng nó chẳng đặng phép khinh thường, nghe à !

Lão sẽ thường đến chuyện vãn cùng chư hiền hữu.

Lão xin kiếu.

THĂNG.