24.- Cao Thượng Phẩm
ID027281 - Chương : 24.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

24.- Cao Thượng Phẩm

2. Cung Đạo Tòa Thánh, 22-4-Mậu Tý (dl 30-5-1948)
Phò loan: Hộ Pháp - Khai Pháp.
Hầu đàn: Chư Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu.

CAO THƯỢNG PHẨM

Chào chư hiền hữu, chư hiền tỷ và hiền muội.

Đức Lý Giáo Tông viết, chư hiền hữu coi đọc không đặng, nên Bần tăng thủ bút cho Ngài, tưởng khi Hộ Pháp và Khai Pháp còn nhớ bút tích của Bần tăng, nên ráng đọc nghe.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
LÝ GIÁO TÔNG

Chào hết cả chư Thiên phong nam và nữ.

Hộ Pháp, hiền hữu muốn Lão ký tên Thánh lịnh thăng vị cho chư Chức sắc Thiên phong. Điều ấy vốn không khó, chỉ sợ nghịch Thiên điều.

Lão đã nói, hoàn cảnh của đôi ta phản trắc, Lão vô hình lại đảm nhiệm trách nhậm trị thế định vị, tức là chủ khảo thiêng liêng vị. Bởi thế cho nên khi Hộ Pháp trấn Thánh Phi châu, Lão mới đến cầm quyền đặng định vị cho các Thánh Tử Đạo, vì đó mà lập nên quân đội.

Còn hiền hữu hữu hình mà lại nắm Thiên điều hành pháp lập giáo. Hiền hữu là chủ khảo hữu hình vị, bởi cớ cho nên hiền hữu làm đầu toàn Hội Thánh.

Khi Ngọc Hư giáng lịnh thì hiền hữu vẫn nhớ hai câu thi nầy :

Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.

Bởi lẽ ấy, Lão đến khi nọ giao quyền trong bài thi : “Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài”.

Ấy vậy, nơi tay hiền hữu đủ quyền Chí Tôn mà chuyển thế. Lão bất quá là một Gián Nghị Đại Phu ở gần hiền hữu, chia lo sớt nhọc mà thôi. Lão tưởng khi thiên hạ chưa an, có phải ?

Cười . . Thì nay đã hiện diện là Quốc Sư Việt Nam, đặng bước qua Quốc Sư thiên hạ. Xong chưa mà toan thối thác ?

Cứ ký đi như trước đến giờ là đúng phép.

Ngày mai nầy, chiến sĩ Pháp hồi đã mãn học, hiền hữu làm ơn nói với họ rằng : Lão lấy làm cảm xúc tâm đạo của họ. Lại dặn thêm rằng : Tinh thần cao thượng, dầu hạ mình thế nào thì cao thượng vẫn là cao thượng; còn tinh thần hạ tiện, dầu tự tôn thế nào, hạ tiện vẫn là hạ tiện.

Nói rằng Lão xin họ làm thế nào cho Đạo trở nên thanh bai tinh khiết. Ấy mới là người nghĩa của Lão.

Nên đọc lại Thánh giáo, rồi giải nghĩa cho toàn chư Chức sắc Thiên phong đều hiểu.

Lão xin kiếu, chúng ta còn nhiều điều bàn luận, nhưng cơ đã mỏi, chờ khi khác Lão sẽ trở lại.

THĂNG.


Hai bài thi mà Đức Lý Giáo Tông vừa nhắc ở trên, xin chép ra sau đây :

Bắt ấn trừ yêu đã đến kỳ,
Ngọc Hư định sửa máy Thiên thi.
Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.
Hành pháp dìu đời qua nẻo khổ,
Ra tay cứu chúng thoát cơn nguy.
Quyền hành từ đấy về tay nắm,
Phải sửa cho an đúng thế thì.
*
Hộ giá Chí Tôn trước đến giờ,
Pháp luân thường chuyển mối Thiên cơ.
Chưởng quyền Cực Lạc phân ngôi vị,
Quản suất Càn Khôn định cõi bờ.
Nhị kiếp Tây Âu cầm máy tạo,
Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ.
Hình hài Thánh thể chừ nên tướng,
Đài trọng hồng ân gắng cậy nhờ.