25.- Thánh Hiển
ID027282 - Chương : 25.- Thánh Hiển 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

25.- Thánh Hiển

25. Văn Phòng Hiệp Thiên Đài, Ngày 14-5-Mậu Tý (dl 20-6-1948), Hồi 22 giờ
Phò loan: Thừa Sử Lợi - Truyền Trạng Trấn.

Thánh HIỂN

Mừng các bạn, Thánh Hiển đây.

Cũng thường muốn đến hội ngộ cùng nhau, nhưng không có dịp may như hôm nay, thì liệu sao ?

Thừa Sử Lợi bạch : . . . . . . . . . . . . . . .

- Đời đã đến buổi rối ren thì Đạo cũng chịu ảnh hưởng vì là thầy đời kia mà. Cũng như chúng ta lúc nào cũng là trọng tài của thời cuộc, bảo sao không khổ lo cho được hử ? Đó là một trang ký ức tâm lý để chúng ta kinh nghiệm mà tiến hành. Nếu nhắc lại thì các bạn tính lại những kép chánh Hiệp Thiên đều phải chịu vậy cả. Mặc dầu như thế, song mỗi mỗi do Thiên định chớ chẳng có đến đỗi gì mà phòng lo lắm.

Qua buổi xáo trộn nầy thì sẽ bình minh lại. Hơn kém tại đó mà quyết đoán. Cố nhiên quyền thế, thế quyền là sách của hạng ích kỷ, anh hiểu há ?

Nhưng trong cửa Đạo, tánh ý ấy ắt không tồn tại. Anh cứ nhẫn nại gắng lo cho Đạo thì hơn hết.

Thừa Sử Lợi bạch : . . . . . . . . . .

- Cũng bạn đồng chí, lẽ nào quên nhau, mặc dầu kẻ u người hiển.

- Bạn Phước cũng vậy.

Việc của bạn đã qua là khổ trí mà thôi, nhưng hiện tình không thể còn ẩn vi được nữa là Đức Hộ Pháp biết rõ lắm. Lẽ chánh trước sau không ai tài gì giấu đặng nhưng khuyên bạn nên lấy đó mà làm gương e dè phận việc về sau là hay.

Tánh cang trực cũng rất hay là dùng nên chỗ, để nên lời, thì vừa bổ ích cho mình và bè bạn.

Truyền Trạng Trấn bạch : . . . . . . . . .

- Chẳng có gì hại mà phòng ngại. Anh đã nói trước mà em đã có thật hành rồi và sẽ được toàn thắng kề đây. Nói để chơi chớ làm sao mà hơn được kép Hiệp Thiên, vừa là Thiên mạng, vừa là sứ mạng, vừa là Thánh ý, đôi ba miếng thầy, không ai được phép dùng tà ý hại đó. Cười . . .

Và phải chi có mặt bạn Kiết thì vui làm sao !

Truyền Trạng Trấn : - Đàn khác tôi sẽ mời người đến.

- Nếu được càng tốt.

- Vai tuồng của hai bạn nặng nề mà sẽ còn nề nặng nữa chớ, nhưng có nhiều hồng ân che chở giúp sức và còn nhiều bạn vô hình vui vẻ mỗi khi hữu cần, nhứt là hai bạn được lòng mến tríu và tín nhiệm, nhờ mấy năm hải ngoại.

Thôi, gần đến giờ cúng đàn, xin kiếu.

THĂNG.