26.- Thánh Hiển
ID027283 - Chương : 26.- Thánh Hiển 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

26.- Thánh Hiển

26. Văn Phòng Hiệp Thiên Đài, Ngày 16-6-Mậu Tý (dl 22-7-1948), Hồi 22 giờ.
Phò loan: Thừa Sử Kiết - Truyền Trạng Trấn.
Hầu đàn: Thừa Sử Lợi, Truyền Trạng Ngọ, Sĩ Tải Phước.

Thánh HIỂN

Ê, vui quá ! Hiển chào các bạn sởi cũ mèm.

Nay sao lại có dịp gặp gỡ nhau gần đủ mặt như thế nầy. Hiển cũng sẵn lòng nói lẻ chơi nhé.

Các bạn có hay gì chưa ?

Cười . . Vui quá nhỉ ! Người ta đang rần rộ nhập họ Cao kia mà. Gia quyến nhà ta càng đông đủ, các yếu nhân lạc lối họ đang nghĩ để về cùng Cha Lành kẻo ra thất tông tổ kia. Cười . . . Chỉ còn một điều là kết chùm nhau, bần dừ, tách nẻo đó thôi.

Ấy vậy, từ đây kép Hiệp Thiên nên mở rộng cửa Đạo môn rước bạn cố giao Tiên cảnh nghe. Được như thế, chẳng những không phụ sự hoài vọng của Cha Lành, mà các bạn lập được kỳ công với đại gia đình kia là khác.

Mấy bạn cũng nhận thấy hiện giờ trọng trách của mấy bạn chưa ? Đó là :

Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.

là câu uy linh, phải coi như chiếu chỉ để các kép tự biết mình mà trau phận, rồi tự mình sai khiến lấy mình , ấy gọi là Thiên mạng.

Đang thời bất định, thiên hạ hoang mang, thì cần phải có chí hy sinh của nhà ái đạo, mở lối dẫn đường, đem quần chúng ra khỏi lằn hắc đạo, thế mới gọi là cứu thế.

Kìa, các nguyên nhân đã lìa các động, chia nhau các hướng, do lịnh tôn sư, lần hồi tụ họp lại một hướng định tối cao. Ấy là ngày thái bình đó.

Ê, nãy giờ nói lẻ, bây giờ nói cà rỡn nhé.

Hỏi bọn sởi cũ mèm, ai dám cầm cờ hướng đạo ?

Thừa Sử Lợi nói : - Chỉ có hai ông quan đây (chỉ TrấnKiết).

- “Moi” tưởng ai cũng cầm được hết là khi nào dám hủy bỏ xác phàm được, thì gì cũng được. Ấy là nghiệp của tướng Bạch Vân có danh kia mà !

Mấy bạn muốn “moi” cắt nghĩa điềm chiêm bao của một vị Hiệp Thiên sẽ đến thì “moi” lấy làm ngần ngại, vì tin may duyên của người mà Thiên thơ thố lộ chỉ có Ngài Thượng Tôn Quản Thế được phép biết sơ mà thôi, còn “moi” là dưới lịnh, làm sao dám nói. Các bạn nên hiểu, thỉnh thoảng điềm ấy sẽ ứng hiện. “Moi” có thể nói với các bạn rằng : Phải mở hoát Thánh tâm rước người tâm Thánh là đủ.

Ê, “moi” vừa gặp Ngọc Trọng Thanh đang chầu chực để trả lời gì đó. Cứ chờ xem cuộc yết kiến của người rồi mới biết Thiên vị.

Thôi, “moi” xin kiếu.

THĂNG.